1403/03/31
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
خانواده توزیع های تعمیم یافته مبتنی بر تابع احتمال گاما
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آماره نیکویی برازش کولموگروف-اسمیرنوف، توزیع گاما لجستیک، توزیع گاما لومکس، توزیع گاما گامبل، توزیع گاما نمایی نمایی شده
سال 1394
پژوهشگران علی نجیب پور(دانشجو)، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی(استاد مشاور)، احمد پوردرویش(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه مختصری راجع به کلاس عمومی توزیع های تعمیم یافته بر اساس متغیر تصادفی گاما بحث می کنیم و آن را کلاس توزیع های گاما-G می نامیم. یک کاربرد توزیع های گاما-G مدل سازی داده های بقا است به ویژه وقتی مدل پایه ای مورد نظر یک مدل طول عمر باشد. هدف ما در این پایان نامه، مروری بر چند توزیع آماری تعمیم یافته برخاسته از متغیر تصادفی گاما از جمله توزیع های گاما نمایی نمایی شده، گاما لومکس، گاما لجستیک و گاما گامبل است.