1403/04/26
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت دائم در انجمن آمار ایران
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
انجمن آمار ایران
سال 1397
پژوهشگران سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

چکیده

عضویت دائم در انجمن آمار ایران