1402/12/06
سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2796-4427
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 01135302428

مشخصات پژوهش

عنوان
یک توزیع جدید گسسته: توزیع رایلی معکوس گسسته ی نمایی شده
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم؛ تابع نرخ خطر؛ توزیع رایلی معکوس گسسته؛ گشتاور
سال 1398
پژوهشگران سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی ، زهرا حامد مشهدزاده

چکیده

در این مقاله، توزیع جدید رایلی معکوس گسسته ی نمایی شده معرفی می شود که تعمیمی از توزیع رایلی معکوس گسسته است. این توزیع جدید گسسته، نسخه ی گسسته شده ی توزیع رایلی معکوس نمایی شده می باشد. در این مقاله، در رابطه با شکل تابع جرم احتمال، تابع نرخ خطر و گشتاورهای این توزیع بحث می شود. برآوردیابی درستنمایی ماکسیمم پارامترها نیز مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، یک مثال از داده های واقعی برای نشان دادن کاربرد این توزیع جدید ارائه می گردد.