06 فروردین 1402
يعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: استان مازندران، شهرستان بابلسر، دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / جمعیت شناسی اجتماعی
تلفن: 01155242915
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

معرفی

در اول فروردین ماه 1346 در شهرستان رامسر بدنیا آمدم عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران از تاریخ 14 بهمن ماه 1375 تاکنون عضو افتخاری پژوهشی مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه سوئین بورن، استرالیا عضو افتخاری پژوهشی دپارتمان مطالعات دین & گروه مطالعات اسلامی دانشگاه وایکاتو، نیوزیلند عضو کمیته تخصصی انجمن مطالعات علمی دین، ایالات متحده آمریکا رئیس گروه علمی "جمعیت شناسی مهاجرین آسیایی"، انجمن جمعیت شناسی آسیا عضو هیئت تحریریه مجلّه های تخصّصی بین المللی: International Journal of Social Science Studies Today Social Science داوری مقالات مجلات علمی پژوهشی (فارسی) و مجلات تخصصی (انگلیسی) شامل: Ethnic and Racial Studies; International Migration; International Migration Review ;Journal for the Scientific Study of Religion; Journal of Population Research; Journal of Sociology Language, Culture and Curriculum; Politics, Religion & Ideology; Review of Religious Research; Social Forces; Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture; Sociological Inquiry; Comparative Education Review; Australian & New Zealand Journal of Public Health; Gender and Education; Migration and Development; Journal of Rural and Community Development

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جمعیت شناسی اجتماعی ، دانشگاه ملی استرالیا ، استرالیا (1381 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یعقوب فروتن، خدیجه صادقی (1400) تفاوت نسلی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران جامعه شناسی کاربردی: سال سی و دوم، شماره پیاپی 84، شماره چهارم; 69-96
2
Yaghoob Foroutan (2022) Education's Economic Return in Multicultural Australia: Demographic Analysis JOURNAL OF SOCIOLOGY: ONLINEFIRST; ONLINEFIRST
3
یعقوب فروتن، حمید رضا بیژنی (1400) بی فرزندی در ایران: یافته ها و راهکارها نامه انجمن جمعیت شناسی ایران: دوره 16، شماره 32 مهر 1400; صفحه 177-203
4
یعقوب فروتن (1400) همگرایی شهری-روستایی مرتبط با رویکردهای جمعیت شناختی در ایران پژوهشهای جامعه شناسی معاصر: دوره 10، شماره 18 شهریور 1400; صفحه 243-268
5
6
Yaghoob Foroutan (2021) Institutionalization of State Religion in the Islamic Republic of Iran: A Socio-Demographic Perspective Politics, Religion & Ideology: VOL. 22, NO. 1; 84–102
7
Yaghoob Foroutan (2020) Demographic analysis on social perceptions of Hijab in contemporary Iran: dimensions and determinants British Journal of Middle Eastern Studies: ONLINEFIRST; NOT YET
8
یعقوب فروتن، مینا شجاعی قلعه نی (1399) ملاحظات جنسیتی مرتبط با نگرش های جمعیت شناختی در ایران تحقیقات فرهنگی ایران: 13 (4); 27-1
9
یعقوب فروتن (1399) تحلیل جامعه شناختی تمایلات باروری و تعلقات مذهبی در ایران مطالعات فرهنگ ارتباطات: دوره 21، شماره 52 - شماره پیاپی 84 زمستان 1399; صفحه 9-33
10
یعقوب فروتن (1399) کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایۀ رویکرد اجتماعی و جمعیت ‎شناختی جامعه شناسی کاربردی: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79 پاییز 1399; 97-120
11
یعقوب فروتن (1399) تمایزات قومی دینداری در ایران پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 29 تابستان 1399; صفحه 55-78
12
یعقوب فروتن، حمید رضا بیژنی (1399) تک فرزندی و تعیین کننده های آن در ایران نامه انجمن جمعیت شناسی ایران: دوره 15، شماره 29 بهار و تابستان 1399; صفحه 265-291
13
Yaghoob Foroutan (2020) Ethnic or Religious Identities?: Multicultural Analysis in Australia from Socio-Demographic Perspective Journal of Ethnic and Cultural Studies: Vol. 7, No. 1; 1-19
14
یعقوب فروتن (1399) ملاحظات جمعیتی مناطق منتخب ایران مطالعات ملی: دوره 21، شماره 81 بهار 1399; صفحه 163-182
15
یعقوب فروتن، سمیه میرزایی (1398) زمینه های جمعیت شناختی اعتماد اجتماعی در ایران مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 8 (3); 27-51
16
یعقوب فروتن، مینا شجاعی (1398) رویکرد اجتماعی به اشتغال زنان در ایران جامعه شناسی ایران: دوره 20، شماره 4; صفحات 33-47
17
یعقوب فروتن (1398) نگرش جمعیت شناختی و اجتماعی به شکلهای نوظهور خانواده در ایران جامعه شناسی کاربردی: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 76 زمستان 1398; صفحه 1-20
18
یعقوب فروتن (1398) تمایزات شیعی – سنی نگرش جنسیتی در ایران مطالعات جنسیت و خانواده: 6; 125-156
19
Yaghoob Foroutan (2019) Cultural Analysis of Half-Century Demographic Swings of Iran: The Place of Popular Culture Journal of Ethnic and Cultural Studies: Vol 6. No. 1; 77-89
20
یعقوب فروتن، مینا ارشادیان (1398) تحلیل اجتماعی و جمعیت شناختی نگرش دینی در ایران مسائل اجتماعی ایران: 10; 171-194
21
یعقوب فروتن، شادی بایزیدی (1398) ترجیحات شیعی ـ سنی باروری در ایران جامعه پژوهی فرهنگی: سال دهم، شمارة اول، بهار 1398 ،; 57–8
22
Yaghoob Foroutan (2019) Population Dynamics of Iran from Sociological Approach جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: Volume 5, Issue 12, Winter and Spring 2019, Page 1; 101-122
23
یعقوب فروتن (1397) رویکرد اجتماعی به الگوهای ازدواج در ایران نامه انجمن جمعیت شناسی ایران: دوره 13، شماره 26 پاییز و زمستان 1397; صفحه 9-36
24
یعقوب فروتن، سمیه میرزایی (1397) ترجیحات قومی فرزندآوری در ایران دو فصلنامه مطالعات جمعیتی: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8; صفحه 35-60
25
یعقوب فروتن، ربابه اشکاران (1397) بررسی جمعیت شناختی و فرهنگی -اجتماعی ترجیح جنسیتی در ایران جامعه شناسی کاربردی: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 72; 59-78
26
یعقوب فروتن، صدیقه رضایی پاشا (1397) تاثیرات هویت دینی بر تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی و شهری منتخب ایران مطالعات ملی: سال نوزدهم، شماره 1 (پیاپی 73)، بهار 1397; 75-96
27
یعقوب فروتن (1396) مهاجرین بالقوه در ایران: تبیین جمعیت شناختی و اجتماعی تمایلات مهاجرت به خارج از کشور دو فصلنامه مطالعات جمعیتی: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6،; صفحه 189-216
28
یعقوب فروتن، مرتضی شیخ (1396) بررسی گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به مهاجرت بین المللی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-79; 61-79
29
Yaghoob Foroutan (2018) Formation of gender identity in the Islamic republic of Iran: does educational institution matter? Journal of Beliefs & Values-Studies in Religion & Education: Vol. 39; 1-18
30
Yaghoob Foroutan (2017) Muslim Minority of New Zealand in Global Context: Demographic Perspective Journal of Muslim Minority Affairs: Volume 37, Issue 4; 511–519
31
یعقوب فروتن، خدیجه صادقی (1396) رویکرد اجتماعی و جمعیت شناختی به مسائل خانوادة معاصر با تأکید بر سقط جنین در ایران مطالعات اجتماعی ایران: دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)،; صفحه 55-76
32
Yaghoob Foroutan (2017) The Construction of Religious Identity in Contemporary Iran: A Sociological Perspective Journal of Persianate Studies: Volume 10, Issue 1; 107 – 127
33
یعقوب فروتن، مینا شجاعی (1396) "بررسی تطبیقی زنان در کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال آفریقا" زن در توسعه و سیاست: دوره 15، شماره 1; 123-147
34
یعقوب فروتن، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، سهیلا نیک بخش (1395) بررسی کلیشه های جنسیتی مطابق مدل ترکیبی ماکیونس و تایلور: مورد مطالعه شهرستان محمودآباد مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 1395 (5): 1; 63-85
35
یعقوب فروتن، اللهه سادات ایزی، سمیه نعیمی (1395) تمایلات فرزندآوری در شهرستانهای بجنورد و گنبدکاووس رفاه اجتماعی: 16 (62); 187-223
36
یعقوب فروتن، سمیه میرزایی (1395) نگرش به طلاق و تعیین کننده های آن در ایران دو فصلنامه مطالعات جمعیتی: 2 (1); 193-225
37
یعقوب فروتن، فرشاد کرمی (1395) الگوها و تعیین کننده های تمایلات فرزندآوری در ایران نامه انجمن جمعیت شناسی ایران: سال یازدهم، شماره 21، بهار و تابستان 1395; 72-101
38
یعقوب فروتن (1395) مناسبات جوانان و جنسیت با تاکید بر ابعاد جمعیت شناختی واقتصادی- اجتماعی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 3، شماره 7; 67-91
39
یعقوب فروتن (1395) مطالعه میان فرهنگی جامعه پذیری جنسیتی در نیوزیلند و ایران فصلنامه تخصصی مردم و فرهنگ: سال دوم، دوره اول، شماره 2; 1-27
40
یعقوب فروتن، اکبر علیوردی نیا، اللهه سادات ایزی (1395) ملاحظات قومی مذهبی نگرش جنسیتی در شهرستان بجنورد راهبرد اجتماعی فرهنگی: سال 5، شماره 18: 85-106. (1395).; 85-106.
41
Yaghoob Foroutan (2015) Gender, Migration, and Religion: MENA Muslim Migrants in Australia from a Socio-demographic Perspective Journal of Muslim Minority Affairs: Vol. 35, No. 4; 520-532
42
یعقوب فروتن (1394) بررسی جمعیت شناختی مسلمانان در جهان معاصر پژوهشهای سیاسی جهان اسلام: سال 5، شماره 3 (16); 61-98
مقاله ارائه‌شده
1
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی