1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
تفاوت نسلی مرتبط با نگرشهای جمعیت شناختی در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تفاوت نسلی نگرش جمعیت شناختی هم گرایی نسلی شکاف نسلی ایران
سال 1400
مجله جامعه شناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران یعقوب فروتن ، خدیجه صادقی

چکیده

در این پژوهش ملاحظات نسلی مرتبط با نگرش های جمعیت شناختی در ایران بررسی شده است. اصولاً ضرورت و اهمیت این قبیل مطالعات و پژوهش ها در روند فزایندۀ فرایند موسوم به «تغییر شکل ویژگی های جمعیت شناختی» ریشه دارد که از مهم ترین نشانه های جوامع معاصر محسوب می شود. در همین چارچوب، پرسش کلیدی پژوهش این است که آیا نگرش های جمعیت شناختی تابعی از متغیر تعلق نسلی است؛ به عبارت دقیق ‎تر، آیا ما در عرصۀ نگرش های جمعیت شناختی شاهد شکاف نسلی یا هم گرایی نسلی هستیم ؟ تجزیه وتحلیل های این پژوهش، بر یک بررسی پیمایشی مبتنی است که جمعیت نمونۀ آن را در مجموع، تعداد 5200 نفر مردان و زنان ساکن نقاط شهری و روستایی دوازده شهرستان منتخب ایران تشکیل می دهد. به طور خلاصه، نتایج تجزیه وتحلیل ها نشان داده است ملاحظات نسلی مرتبط با نگرش های جمعیت شناختی هم در چارچوب ترکیب و آمیزه ای از دو نظریۀ جایگزینی نسلی و نظریۀ تغییرات نگرشی میان نسلی تبیین و تأیید می شوند و هم بر این نکتۀ مهم صحه می گذارند که نباید به سادگی ملاحظات نسلی مرتبط با نحوۀ نگرش به مجموعۀ درهم تنیده‎ ای از مؤلفه های جمعیت شناختی مشتمل بر سن ازدواج دختران، سیاست افزایش جمعیت، ترجیحات فرزندآوری، طلاق و مهاجرت را منحصراً در قالب یکی از دو گزینۀ شکاف نسلی یا هم گرایی نسلی تقلیل داد.