1403/04/25
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
ویراستار انگلیسی فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
ویراستار انگلیسی فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
سال 1395
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

ویراستار انگلیسی فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی