1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیئت تحریریه نشریه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
عضو هیئت تحریریه نشریه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
سال 1402
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

عضو هیئت تحریریه نشریه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد