1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
هژمونی مردانه جامعه پذیری در ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
هژمونی مردانه، جامعه پذیری، جنسیت، مذهب، قومیت، سیستم آموزشی و رسانه ای
سال 1394
مجله مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی
شناسه DOI
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر این است که مهمترین ویژگیهای مرتبط با چگونگی بازنمایی فرآیند جامعه پذیری و شکل گیری هویتهای دینی و ملی و قومی را با تاکید بر نقش عنصر جنسیت و جایگاه سیستم های آموزشی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد تا از این طریق، مبانی نظری و یافته های پژوهشی لازم بمنظور سنجش بازتولید مدل هژمونی مردانه جامعه پذیری در ایران ارائه گردد. مطابق یافته های این تحقیق، بازتولید الگوهای ناظر بر هژمونی مردانه از طریق سیستم آموزشی در عرصه های گوناگون جامعه پذیری جنسیتی و دینی و ملی، کاملا چشمگیر و فراگیر است، که تایید کننده این واقعیت اساسی است که تفوق مطلق جنس مذکر اصولا معطوف به مفروضات و گزاره هایی است که پیشاپیش پذیرفته شده و قطعی تلقی می شوند و بر اساس آنها نقش های جنسیتی متفاوت برای مردان و زنان در فرهنگ و اقتصاد خانواده و جامعه شکل یافته و سازماندهی می شوند و چنین باورهایی را از طریق مکانیسم های متعدد جامعه پذیری بویژه سیستم های آموزشی و رسانه ای در جامعه تقویت و نهادینه می کنند.