1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیئت تحریریه فصلنامه جامعه شناسـی نهادهای اجتماعی، تمدید دوره دوساله دوم
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
عضو هیئت تحریریه فصلنامه جامعه شناسـی نهادهای اجتماعی، تمدید دوره دوساله دوم
سال 1400
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

عضو هیئت تحریریه فصلنامه جامعه شناسـی نهادهای اجتماعی، تمدید دوره دوساله دوم