1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
سخنرانی علمی تحت عنوان: "افزایش یا کاهش جمعیت: مسئله این است؟" در سمینار انجمن علمی دانشـجویی جامعه شناسی، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
افزایش جمعیت، کاهش جمعیت، گفتمان کمیت، گفتمان کیفیت جمعیت
سال 1401
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

سخنرانی علمی تحت عنوان: "افزایش یا کاهش جمعیت: مسئله این است؟" در سمینار انجمن علمی دانشـجویی جامعه شناسی، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه مازندران