1403/04/25
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه جامعه شناختی نابرابری جنسیتی در اشتغال و مشارکت اقتصادی: مطالعه تطبیقی کشورهای خاورمیانه با تاکید بر ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نابرابری جنسیتی، اشتغال زنان، شاخصهای بینالمللی، خاورمیانه.
سال 1395
پژوهشگران یعقوب فروتن ، مینا شجاعی

چکیده

در ادبیات نظری و تجربی مطالعات توسعه همواره بر نقش اساسی مشارکت زنان در فرایند توسعه کشورها تاکید شده است. آمارها حاکی از وجود شکافی نسبتاً عمیق بین مشارکت اقتصادی مردان و زنان در کلیه مولفههای اقتصادی )مانند مشارکت در بازار کار، میزان دستمزد، میزان اشتغال به مشاغل تمام وقت، حرفهای و فنی، مشاغل مدیریتی و ...( در همه کشورهای جهان است؛ اما یک نکته قابل تأمل، وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه است که به وضوح در پایینترین سطح نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد. این مقاله با مطالعه تطبیقی کشورهای منطقه خاورمیانه بر اساس شاخصهای بینالمللی مرتبط با وضعیت زنان شامل شاخص شکاف ،)WEO( و شاخص فرصتهای اقتصادی زنان )GII( شاخص نابرابری جنسیتی ،)GGI( جنسیتی الگوهای شباهت و تفاوت در مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان در این کشورها را آشکار میکند. نتایج نشان میدهد علیرغم اینکه در یک دیدگاه کلنگر، همه کشورهای خاورمیانه از نظر الگوی اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان در مقایسه با سایر کشورهای جهان در یک دسته قرار میگیرند؛ اما در بررسیهای تطبیقی دقیقتر این کشورها، تفاوتهایی در الگوی موجود و روند تغییرات الگوی مشارکت اقتصادی زنان در 5 ساله اخیر در این کشورها مشاهده میشود. وجود الگوهای متفاوت، نشان میدهد که در تبیین علل وضعیت موجود و برنامهریزیهای آتی برای کاهش شکاف جنسیتی در بازار کار در جهت نیل به اهداف توسعه در این منطقه، توجه به زمینههای اجتماعی و فرهنگی این کشورها در کنار مولفه های اقتصادی، ضروری است.