1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جامعه شناختی موانع ازدواج در میان نومعلمان و دانشجو معلمان استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
موانع ازدواج، جامعه شناختی، نومعلمان، دانشجو معلمان
سال 1402
پژوهشگران علیرضا طهماسب نژادکریمی(دانشجو)، یعقوب فروتن(استاد مشاور)، محمد اسماعیل ریاحی(استاد راهنما)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای عوامل اجتماعی موثر بر احتمال ازدواج (شاغل بودن، برخورداری از درآمد و مسکن مناسب، نگرش مثبت به ازدواج، میزان بالای دینداری، معیارهای مادی و غیر مادی برای ازدواج،و...) در میان نومعلمان و دانشجومعلمان مجرد و متاهل استان مازندران (فرض بر این است که فقدان و یا نقصان این عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در میان مجردین، به عنوان ممانعت کننده ها و موانع اجتماعی ازدواج، ‌عمل می کنند؛ در حالی که وجود و یا کفایت این عوامل در میان متاهلین، به عنوان مشوق ها و محرک های اجتماعی ازدواج محسوب می شوند) انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش تلفیقی از نظریات مبادله و گزینش معقولانه ، تورم رکودی ، کنش متقابل نمادین ، فشار ساختاری مرتن و نظریه نوسازی است. روش پژوهش ، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها ، پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری آن نیز کلیه دانشجو معلمان و نومعلمان استان مازندران در سال تحصیلی 1400-1401 (5013 نفر) هستند که 351 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم ، به عنوان نمونه انتخاب شدند.نتایج حاصل از توصیف داده ها نشان داد که 67.2 درصد نمونه پژوهش مجرد و 32.8درصد نمونه پژوهش متاهل هستند.که 77.2درصد مجرد ها دانشجو معلم و 22.8 مجرد ها نو معلم هستند از طرف دیگر 64.3درصد متاهلین از میان نومعلمان و 35.7درصد از میان مجرد ها هستند همچنین تحلیل رگرسیون لجستیک داده ها نشان می‌دهد که از بین کلیه متغیر های مستقل ، متغیرهای نگرش به ازدواج، رضایت از درآمد و مسکن، احساس امنیت شغلی، میزان درآمد، سن و جنس به ترتیب دارای بیشترین تاثیرگذاری معنی داری بر پیش بینی متغیر وابسته یعنی احتمال ازدواج نومعلمان و دانشجو معلمان مجرد و متاهل استان مازندران داشته اند.