1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه میان فرهنگی جامعه پذیری جنسیتی در نیوزیلند و ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مطالعه میان فرهنگی، جامعه پذیری، جنسیت، سیستم آموزشی، فضاهای فرهنگی، نیوزیلند، ایران
سال 1395
مجله فصلنامه تخصصی مردم و فرهنگ
شناسه DOI
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

در این مقاله تلاش کرده ایم تا برپایه یک مطالعه میان فرهنگی، مهمترین ویژگی ها و الگوهای مرتبط با بازنمایی فرآیند جامعه پذیری جنسیتی را مورد بررسی قرار دهیم. هدف اساسی ما این است که این مطالعه میان فرهنگی، زمینه مناسبی را فراهم آورد تا بتوانیم نقش و تاثیر محیط و فضاهای فرهنگی متفاوت را بر روی الگوهای مرتبط با بازنمایی فرآیند جامعه پذیری جنسیتی روشن نمائیم. در این مطالعه میان فرهنگی، تکیه و تاکید اساسی بر روی بررسی فرآیند جامعه پذیری از طریق سیستم های آموزشی می باشد. تجزیه و تحلیل های این مطالعه میان فرهنگی بر روی منابع آموزشی دو کشور ایران و نیوزیلند، زمینه های بسیار مناسبی را برای پاسخگویی به این هدف اساسی تحقیق فراهم می آورند زیرا این دو کشور نه تنها به لحاظ موقعیت جغرافیایی، بلکه مهمتر از آن به لحاظ فرهنگی در دو فضای بسیار متفاوت قرار دارند. بطور کلی، نتایج و یافته های این مطالعه میان فرهنگی نشان داده است که از یکسو، الگوهای بازنمایی جنسیتی بطور معنی داری تابعی از این فضاهای فرهنگی گوناگون است. از سوی دیگر، هم الگوی هژمونی مردانه هم ارزش خانواده فراتر از این فضاهای فرهنگی گوناگون از طریق سیستم های آموزشی بازنمایی می شوند.