1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
جمعیت شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعیتی در سیاست ملی و امنیت بین المللی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جمعیت، جمعیت شناسی، سیاست، جمعیت شناسی سیاسی
سال 1395
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

بدون شک تحولات جمعیتی تاثیر قابل توجهی بر تغییرات سیاسی و امنیتی در سطح ملی، منطقه ای و بینالمللی دارند. علاوه بر تعداد و روند رشد جمع یت، ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی جمعیت از جمله مولفههای مهم ثبات یا تغییر روابط و شرایط اجتماعی هستند که به نوبه خود تحولا ت و یا تداوم روند سیاسی در هر کشور را رقم میزنند. مولفان کتاب جمعیتشناسی سیاسی، پروفسور جک گلدستون، اریک کافمن و مونیکا دوفی تافت تدوین میباشند. این کتاب بطور سیستماتیک نقش عوامل جمعیت شناختی را در عرصه سیاست مورد مطالعه قرار میدهد و نمونهها و تجربههای واقعی از کشورهای مختلف جهان را در این خصوص ارائه میکند. آقای دکتر یعقوب فروتن، دانشیار محترم دانشگاه مازندران، برگردان فارسی این اثر ارزشمند و مهم را بر عهده داشتهاند.