1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیرمهاجرت بر تغییرات فرهنگی کُردهای مازندران (مطالعه موردی: کردهای کلاردشت)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مهاجرت، تغییرات فرهنگی، کُرد، کلاردشت.
سال 1400
پژوهشگران مهدی فقیه عبداللهی(دانشجو)، یعقوب فروتن(استاد مشاور)، احمد رضایی(استاد راهنما)

چکیده

یکی از پایه های اساسی شکل گیری یک جامعه فرهنگ می باشد که یکسری ارزشها، عقاید، باورها، نگرش و ... را در جامعه پدید می آورد که باعث می شود آن جامعه براساس آن استوار باشد که در صورت تغییرات بنیادین در آن، جامعه دچار فروپاشی می شود یکی از این مسائل مهاجرت می باشد که می تواند باعث تغییرات فرهنگی در قوم مهاجر و بومی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییرات فرهنگی است. روش این پژوهش ترکیبی می باشد که در بخش کمی ما از پرسشنامه سوالات باز و بسته استفاده کردیم و با توجه به جامعۀ آماری تحقیق که 23648 نفر است، تعداد 366 نفر را بعنوان نمونۀ تحقیق مورد بررسی قرار دادیم و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار Spss استفاده کردیم و در بخش کیفی از طریق ارتباط مستقیم مانند: عکس، مصاحبه و ... به توضیح کار پرداختیم. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که در فرضیه اول ضریب همبستگی 435/0 شده است بنابراین بین دو متغیر میزان انسجام قومی و نژادی و تغییرات فرهنگی رابطه متوسط و مثبتی وجود دارد. طبق فرضیه دوم، مقدار ضریب همبستگی 698/0 شده است بنابراین بین دو متغیر مهاجرت و تغییرات فرهنگی رابطه قوی و مثبتی را نشان می دهد. طبق فرضیه سوم، مقدار ضریب همبستگی 842/0 شده است بنابراین بین دو متغیر رابطه و تعاملات اجتماعی و تغییرات فرهنگی رابطه قوی و مثبتی را نشان می دهد. طبق فرضیه چهارم، مقدار ضریب همبستگی 583/0 شده است بنابراین بین دو متغیر زمینه ای(سواد، درآمد) و تغییرات فرهنگی رابطه متوسط و مثبتی را نشان می دهد. همچنین تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 732/0 شده است یعنی متغیر مستقل به تنهایی 2/73 درصد از واریانس(تغییرات) متغیر تغییرات فرهنگی را تبیین می کند. جدول ضرایب بتای متغیرهای واردشده در معادلۀ رگرسیون نشان داد که بتا، برای متغیر میزان انسجام 039/0، برای متغیر مهاجرت 162/0، برای متغیر رابطه و تعاملات اجتماعی 650/0 و برای میزان درآمد و سطح تحصیلات 096/0 شده است. نکته مهم در اینجا این است که تاثیر متغیر میزان انسجام معنی دار نشده است زیرا سطح معنی داری برای متغیر میزان انسجام 238/0 شده است. بدین ترتیب فقط متغیرهای مهاجرت، رابطه و تعاملات اجتماعی و میزان درآمد و تحصیلات تاثیر مستقیم و معنی دار بر تغییرات فرهنگی دارد زیرا سطح معنی داری آنها کمتر از 05/0 شده است. در بخش کیفی هم متوجه شدیم که، در قسمت‌های مختلف فرهنگ کردی شاهد تغییرات بنیادی نسبت به گذشته هستیم که بخشی از این تغییرات در جهت تداخل با فرهنگ بومی رخ داده است و بخش دیگر هم در اثر گذشت زمان بدست فراموشی سپرده شده است.