1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایۀ رویکرد اجتماعی و جمعیت ‎شناختی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کلیشه های جنسیتی، رویکرد اجتماعی – جمعیت شناختی، دینداری، نقش های جنسیتی، ایران
سال 1399
مجله جامعه شناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

با توجه به نقش تعیین کنندۀ جمعیت زنان در فرایند رشد و توسعۀ جامعه، در پژوهش حاضر برخی از مهم ترین الگوها و تعیین کننده‎ های مرتبط با کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایۀ رویکرد فرهنگی - اجتماعی و جمعیت شناختی مطالعه می شود. برای بررسی کلیشه های جنسیتی از الگوی ترکیبی ماکیونس (2001) و تایلور (2003)، مبتنی بر گویه ‎های هفت گانۀ کلیشه های جنسیتی، استفاده شده است. به‎ طور کلی، تجزیه و تحلیل ‎های پژوهش حاضر نشان داده اند حدود یک سوم افراد مطالعه شده به کلیشه های جنسیتی نگرش مثبت دارند؛ با وجود این، این الگوی کلی به طور چشمگیری از سه دستۀ اصلی متغیرهای تعیین کننده شامل متغیرهای پایۀ جمعیت شناختی، مؤلفه های دینداری و متغیرهای مرتبط با نقش های جنسیتی تأثیر می گیرد. در مجموع، نتایج این پژوهش در چارچوب نظریه های نوگرایی و تغییرات بنیادین در نظام ارزش های جامعه تبیین می شود؛ بدین معنا که کلیشه‎ های جنسیتی به شدت از رویکردهای نوگرایانه و مدرن تأثیر می گیرند.