1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حق به شهر، زنان، بافت فرسوده، زندگی شهری
سال 1401
پژوهشگران هادیه رضاپور آهنگر(دانشجو)، یعقوب فروتن(استاد مشاور)، محمود شارع پور(استاد راهنما)

چکیده

جامعه شناسی شهری همانند دگر حوزه های جامعه شناسی، در پی تحلیل پیوستگی ها و فرایندهای اجتماعی می باشد. مفهوم حق به شهر، یک حق مردمی میباشد. حقی است متعلق به مردم و مشارکت آنان در مسائل شهری. هانری لوفور با معرفی مفهوم «حق به شهر» چهارچوب نظری مناسبی برای بررسی حقوق شهروندی ارائه داده است. استفاده از ایده حق به شهر برای بررسی مناسبات انسان و فضای شهری در طی یک دهه اخیر وارد قلمرو گفتمان مطالعات شهری در ایران شده است ولی استفاده از این ایده صرفا به بررسی تفاوت های جنسیتی در استفاده از فضای شهری در ایران محدود شده و سایر موضوعات مرتبط با ایده حق به شهر تاکنون کمتر مورد توجه بوده است از جمله بررسی تحقق حق به شهر در فضاهای موسوم به بافت فرسوده شهری در ایران.