1403/04/26
یعقوب فروتن

یعقوب فروتن

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 01155242915

مشخصات پژوهش

عنوان
کتاب "جامعه و جمعیت: مقدمه ای بر جامعه شناسی جمعیت"
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
جامعه، جمعیت، جامعه شناسی جمعیت، باروری، مرگ و میر، قدرت سیاسی، مهاجرت بین المللی
سال 1380
پژوهشگران یعقوب فروتن

چکیده

بطور کلی، کتاب "جامعه و جمعیت: مقدمه ای بر جامعه شناسی جمعیت" را می توان تلاشی در راستای تبیین جامعه شناختی مهمترین متغیرهای جمعیتی تلقی کرد. مطالب کتاب در سه بخش اصلی و مجموعا در 10 فصل تنظیم شده است: در بخش اول، نگرش تاریخی و چشم اندازی به آینده جمعیت جهان و همچنین توزیع جغرافیایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بخش دوم کتاب تحت عنوان "فرآیندهای جمعیت" به ارکان اصلی رشد جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت در قالب سه فصل مستقل می پردازد و ابعاد جامعه شناختی آنها بطور برجسته ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. بخش سوم کتاب نیز تحت عنوان "جمعیت و ساخت اجتماعی" به مباحثی همچون رشد جمعیت و توسعه اقتصادی، جمعیت و قدرت سیاسی، قانونگذاری و سیاست جمعیتی تخصیص یافته است. واژه های کلیدی: جامعه، جمعیت، جامعه شناسی جمعیت، باروری، مرگ و میر، قدرت سیاسی، مهاجرت بین المللی.