1403/03/07
ابراهیم صالحی عمران

ابراهیم صالحی عمران

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: -

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی پیامدهای توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی بین المللی در نظام آموزش عالی با رویکرد کیفی فراترکیب حسین مولائی علی آباد، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، نادر رازقی (1402)
تحلیل و رتبه‌ بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از دیدگاه اعضا هیئت‌علمی دانشگاه مازندران فاطمه زهرا قنبری، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
جهت‌دهی به آینده: پیوند توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی سازمان علیه متاجی نیم ور، محمدرضا آهنچیان، مرتضی کرمی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
اخلاق و مسئولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی علیه متاجی نیم ور، محمدرضا آهنچیان، مرتضی کرمی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
پداگوژی دانشگاهی: پدیدهای مغفول در نظام آموزش عالی ایران خدایار سلیمانی مطلق، ابراهیم صالحی عمران، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت صفار حیدری (1401)
ساخت و اعتباریابی مقیاس برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران، نرجس کلبادی نژاد (1401)
نقش سواد برنامه ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجیگری جهت گیری تدریس سحر تقی پور، ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1401)
شناسایی مولفه های دانشگاه سبز در بستر پارادایم دانشگاه نسل پنجم سلیمان زند، ابراهیم صالحی عمران، زینب کرمخانی (1401)
بررسی وضعیت موجود و مطلوب آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران صمد ایزدی، یوسف عالی پور، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1401)
انواع مهارت در آموزش های علمی کاربردی ابراهیم صالحی عمران، فرناز عین خواه (1400)
جایگاه گردشگری در کتاب های درسی دوره ابتدایی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، سیده راضیه مهدی پور میر (1400)
عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران) علی اسماعیلی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1400)
تحلیل پراکندگی رشته ها و شرایط پذیرش پذیرفته شدگان دوره دکتری آموزش عالی در ایران سپیده بارانی، ابراهیم صالحی عمران، فرناز عین خواه (1400)
آمایش آموزش عالی در ایران: ملاحظات ابراهیم صالحی عمران (1399)
طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه های ایران سید احمد واردی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری، مرتضی کرمی (1399)
طراحی مدل چابکی فرهنگی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های ایران میترا تیموری، ابراهیم صالحی عمران، محمد یمنی دوزی سرخابی، حجت صفار حیدری (1399)
تعیین میزان تنوع مأموریتها در نظام آموزش عالی ایران سینا قائدی، ابراهیم صالحی عمران، غلامرضا گرایی نژاد (1399)
نیازهای آموزش محیط زیست دانشجویان کارشناسی رشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع فوزیه دهزاد رستمی، ابراهیم صالحی عمران، صادق صالحی (1399)
مدل شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشاورزی از دیدگاه خبرگان مسعود سامیان، رضا موحدی، حشمت اله سعدی، ابراهیم صالحی عمران (1399)
شناسایی شاخص های دانشگاه کارآفرین و ارائۀ الگویی برای دانشگاههای دولتی حمید میرزائی، سید حسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران (1399)
آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران یوسف عالی پور، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1399)
بحران کووید 19 یک فرصت برای تحول آموزش پزشکی سلیمان زند، نازی نجات، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1399)
بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران روح اله باقری مجد، میر سید عباس زاده، محمد حسنی، یداله مهرعلیزاده، ابراهیم صالحی عمران (1399)
شناسایی موانع توسعه اکوسیستم دانشگاه کارآفرین سید حسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران، سیده مهسا موسوی، مقصود فراستخواه (1398)
طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علومتربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی مجتبی تجری، ابراهیم صالحی عمران، یداله مهرعلیزاده، محسن علیزاده ثانی (1398)
شناسایی و اولویت بندی موانع و چالش های اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران حسین ضابط پور کردی، علی اکبر امین بیدختی، علی محمد رضایی، ابراهیم صالحی عمران (1398)
شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانش آموزان رشته فنی و حرفه ای از دیدگاه ذی نفعان کمیل نصیری، ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1398)
تعیین مؤلفه های اشتغال پذیری دانشآموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی فاطمه شریفی اسدی ملفه، اباصلت خراسانی، کورش فتحی واجارگاه، ابراهیم صالحی عمران (1398)
تحلیل جایگاه مهارت آموزی در سند نقشه جامع علمی کشور ابراهیم صالحی عمران، فرناز عین خواه، سپیده بارانی (1398)
واکاوی موانع پیش روی رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، یداله مهرعلیزاده (1397)
Qualitative development scenario planning of medical science education in Iran ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، سیاوش مرادی، نسیم قهرانی (1397)
تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش گردشگری سیده راضیه مهدی پور میر، ابراهیم صالحی عمران، صادق صالحی، میمنت عابدینی بلترک (1397)
طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاه های ایران زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، یداله مهرعلیزاده (1397)
تحلیل محتوای کیفی کتاب های درسی دوره ی ابتدایی بر مبنای مؤلفه های میراث فرهنگی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، سیروس منصوری (1397)
مطالعه عوامل مؤثر و زمینه ساز اجرای خط مشیهای آموزش عالی در ایران حسین ضابط پور کردی، علی اکبر امین بیدختی، علی محمد رضایی، ابراهیم صالحی عمران (1397)
رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه مازندران ابراهیم صالحی عمران، محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم شفعی بلخکانلو (1397)
تأثیر نرم افزار محتواساز بر یادگیری و یادداری معصومه محمدیان، ابراهیم صالحی عمران، فرهاد حسنی (1397)
رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکههای مجازی ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، کوثر کشاورز (1397)
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفههای انرژی نو ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، قنبر مهرعلی تبارفیروزجایی (1397)
ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران سید حسین موسوی، ابراهیم صالحی عمران، مقصود فراستخواه، جعفر توفیقی (1396)
PRESENTING SUSTAINABLE HRM MODEL BASED ON BALANCED SCORECARD IN KNOWLEDGEBASED ICT COMPANIES (THE CASE OF IRAN) سید اکبر نیلی پور طباطبایی، ابراهیم صالحی عمران، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مائده صداقت (1396)
بررسی الزامات تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاههای دولتی مهدی ربیعی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا آهنچیان (1396)
تبیین عوامل بازدارنده و ارتقاء دهنده کیفیت در آموزش عالی فنی-مهندسی (مورد: دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه های دولتی شهر تهران ) سودابه حسن زاده بارانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، ابراهیم صالحی عمران، اباصلت خراسانی (1396)
دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی روح الله باقری، میر محمد سید عباس زاده، محمد حسنی، یداله مهرعلیزاده، ابراهیم صالحی عمران (1395)
بررسی جایگاه مولفه های اصلی آموزش محیط زیست درکتاب های درسی دوره ششم ابتدایی ابراهیم صالحی عمران، لیلا پرهیزکار، خدیجه حاتمی فر (1395)
ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران عباس فرازی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395)
ارائه الگوی مفهومی برنامه ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران عباس فرازی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی، محمد رضا طبیبی (1395)
تحلیل جامعهشناختی عوامل مؤثّر بر میسان مشارکت مردم در ساخت فضاهای آموزشی ابراهیم صالحی عمران، سودابه حسن زاده بارانی (1394)
Application of constructivist curricula in higher education in Iran Meimanat Abedini baltork, Ahmadreza Nasresfahani, mehdi mohammadi, Ebrahim Salehi Omran (2015)
POSITION OF CULTURAL AGILITY IN NATIONAL AND SUPPORTING DOCUMENTS OF IRAN HIGHER EDUCATION SYSTEM Ebrahim Salehi Omran, Miitra Teymouri, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Hojjat Saffarheidari (2015)
بررسی میزان کاربست عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی ( مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی شیراز میمنت عابدینی بلترک، احمدرضا نصر اصفهانی، مهدی محمدی، ابراهیم صالحی عمران (1394)
تحلیل معنویت حرفه ای، به عنوان یک بعد اخلاقی، برپایۀ مؤلفه های معنویت سازمانی سیده خدیجه معافی مدنی، ابراهیم صالحی عمران، ترانه عنایتی، رضا یوسفی سعیدآبادی (1394)
آموزش عالی, رویکرد پست مدرنیسم و توسعه خوشههای صنعتی ابراهیم صالحی عمران، فاطمه حسین تبار (1393)
مقاله ارائه شده
مروری بر مولفههای تأمین منابع مالی غیردولتی کارآمد فاطمه زهرا قنبری، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
اولویت بندی تأمین منابع مالی غیردولتی از نظر اعضا هیأت علمی فاطمه زهرا قنبری، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و رهبری توانمند ساز در مدارس استان مازندران مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران، ربابه غلامی (1397)
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مولفه های بهزیستی روان شناختی در زنان مطلقه مرضیه آهنگری، مجید غفاری، ابراهیم صالحی عمران (1397)
سیستم کارورزی دانشگاه فرهنگیان: قوت، ضعف، فرصت، تهدید معصومه محمدیان، ابراهیم صالحی عمران، عذرا درزی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کتاب
توسعه آموزش های عالی مهارتی در دوران پسا کرونا ابراهیم صالحی عمران، فرناز عین خواه (1400)
یفیت در آموزش عالی ایجاد ویژگی کار حرفه ای (مینگ چنگ) ابراهیم صالحی عمران، مریم تقوایی یزدی، طاهره آقا میرزایی، علی گل افشانی (1399)
آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار ابراهیم صالحی عمران (1397)
دانشگاه در بستر محلی سید قاسم حسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، ابراهیم صالحی عمران، علیرضا حسن زاده، محمود شارع پور، نادر رازقی، جبار رحمانی (1396)
اصول و فعالیت های مشاوره حرفه ای ابراهیم صالحی عمران، زینب کرمخانی (1396)
برنامه ریزی منابع انسانی ابراهیم صالحی عمران، سیروس منصوری، میمنت عابدینی بلترک (1395)
آموزش عالی و کارآفرینی ابراهیم صالحی عمران، امید یحیی پور (1393)
مبانی نظری و عملی پژوهش (کمی، کیفی و آمیخته) در علوم انسانی یداله مهرعلیزاده، مسعود صفایی مقدم، ابراهیم صالحی عمران (1392)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
خوانش جامع و آینده نگر از دانشگاه کارآفرین فرهاد بیانی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
کسب عنوان برتر پژوهشی
نشریات
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، صمد ایزدی، نعمت اله عزیزی، محمود شارع پور، یداله مهرعلیزاده، مسعود روحانی (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
طراحی الگوی ایرانی دانشگاه نسل پنجم - بررسی وضع موجود ارائه الگوی مطلوب سلیمان زند، محمد رفیعی، زینب کرمخانی، ابراهیم صالحی عمران (1402)
بررسی ارتباط مهارتهای نرم با موفقیت شغلی کارکنان (مطالعه موردی؛ شرکت کاله آمل) لیلا عنایتی آزاد، مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران (1401)
طراحی الگو تأمین منابع مالی غیر دولتی در دانشگاه مازندران فاطمه زهرا قنبری، ابراهیم صالحی عمران، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
شناسایی و اعتبارسنجی شایستگی های حرفه ای معلمان از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش و معلمان سید محمد هاشمی تروجنی، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1401)
ارزشیابی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده درس کار و فناوری دوره ابتدایی حنانه ترابی پور، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1401)
تأثیر تدریس به شیوه معکوس بر فرسودگی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی فاطمه رمضانپور مرزونی، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1401)
بررسی توزیع فرصت های برابر آموزشی در دوره ی ابتدایی استان گلستان سید هادی حسینی، ابراهیم صالحی عمران، مصطفی عزیزی شمامی (1401)
نقش سواد برنامه ریزی درسی در عملکرد شغلی معلمان با میانجی گری جهت گیری تدریس سحر تقی پور، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1400)
طراحی مدل حرفه گرایانه آموزش عالی ایران سید احمد واردی، مرتضی کرمی، حجت صفار حیدری، ابراهیم صالحی عمران (1400)
امکان سنجی برنامه درسی مبتنی بر موک در دانشگاه مازندران نرجس کلبادی نژاد، ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک (1400)
بررسی وضعیت موجود آزادی علمی در نظام آموزش عالی و ارائه الگوی مطلوب یوسف عالی پور، حجت صفار حیدری، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1399)
تحلیل محتوای مهارت آموزی در کتاب های درسی دوره ابتدایی حسینعلی خیری نیا، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1399)
ارائه مدل استاندارد صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه کلثوم غلامی، حجت صفار حیدری، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1398)
آینده نگاری توسعه کمی و کیفی علوم پزشکی در ایران نسیم قهرانی، سیاوش مرادی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1398)
تعیین عوامل موثر بر انتخاب رشته دانش آموزان فنی و حرفه ای کمیل نصیری، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1398)
بررسی کیفیت تدریس معلمان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان فاطمه ذبیح نژاد عربی، رضا میرعرب رضی، ابراهیم صالحی عمران (1397)
تحلیل محتوای کتاب های درسی فنی و حرفه ای از لحاظ میزان توجه به شایستگی های حرفه ای حمیرا قهاری، میمنت عابدینی بلترک، ابراهیم صالحی عمران (1397)
بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به رویکردهای برنامه درسی باعملکرد تحصیلی دانش افسانه یزدانی، رضا میرعرب رضی، ابراهیم صالحی عمران (1397)
طراحی الگوی مشاوره حرفه ای در دانشگاههای ایران زینب کرمخانی، یداله مهرعلیزاده، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ابراهیم صالحی عمران (1397)
بررسی علل گریز از یادگیری دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان بابل سمانه پولایی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ابراهیم صالحی عمران (1395)
تحلیل شیوه ها و الزامات تأمین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی مهدی ربیعی، محمدرضا آهنچیان، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1395)
فرهنگ آموزش در مدارس عادی و خاص دخترانه دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر ام لیلا نصرآبادی، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1395)
سیاست پژوهی در وجاههت منطقی دوره دکتری پژوهش محور مریم برادران حقیر، محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، ابراهیم صالحی عمران (1395)
بررسی نگرش مدیران دانشگاه ها نسبت به الگوهای برنامه ریزی با محوریت برنامه ریزی مشارکتی مریم فتاح زاده امیر دهی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، ابراهیم صالحی عمران (1394)

علایق پژوهشی

  • آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای،
بیشتر

سوابق اجرایی

  • معاون توسعه و پشتیبانی (1394 - ادامه دارد)
بیشتر