06 فروردین 1402
صمد ايزدي

صمد ایزدی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / برنامه ریزی درسی
تلفن: 35302682
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سمیرا نجفی خواجه بلاغی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محسن علیزاده ثانی (1401) ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﯿ ﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻢ و ﻓﻦآوری اﯾﺮان )ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 19; 257-288
2
صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک، مبین حاجیان هیکویی (1401) تاملی بر استفاده از کارکردهای رهبری برنامه درسی توسط مدیران مدارس ابتدایی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی: 55; 1-12
3
فرشته حسین تبار مرزبالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، صمد ایزدی (1401) نقش باورهای معرفت شناختی در خودکارآمدی و هیجانات تدریس معلمان آموزش ویژه پژوهش های برنامه درسی: 23; 237-254
4
صمد ایزدی (1400) ارزشیابی هدف آزاد دانشنامه ایرانی برنامه درسی: سال 1400; 1-7
5
6
صمد ایزدی، رضا میرعرب رضی، مریم احمدی جویباری (1399) تعیین کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی آموزش هتلداری براساس عناصر نه گانه فرانسیس کلاین برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 9; 67-81
7
منا حسن زاده طالشی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، صمد ایزدی (1399) چالش های توسعه مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس هوشمند شهرستان بابلسر پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی: سال هشتم، شماره دوم، پیاپی 30،; 21-32
8
فاطمه جعفری کمانگر، صمد ایزدی، غلامرضا پیروز (1399) مقایسه تأثیر آموزش رویکرد کلاس معکوس و درس پژوهی بر خلاقیت نگارشی دانشجو معلمان در درس نگارش خلاق پژوهش در برنامه ریزی درسی: سال 17، دوره دوم، شماره 39; 195-214
9
سیده مریم رئیس الاسلام زاده، صمد ایزدی، اصغر شریفی، خدیجه ابوالمعالی (1399) مدل برنامهدرسی معنوی: یک پژوهش اکتشافی مبتنی بر نظریه داده بنیاد آموزش علوم دریایی: شماره 22; 105-123
10
یوسف عالی پور، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، حجت صفار حیدری (1399) آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره هفتم، شماره 15; 267-296
11
سلیمان زند، نازی نجات، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی (1399) بحران کووید 19 یک فرصت برای تحول آموزش پزشکی مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد: دوره پانزدهم، شماره 2; 151-155
12
مصطفی عزیزی شمامی، صمد ایزدی، فیروزه بابائیان (1399) بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی: دوره 11 شماره 41; 117-134
13
سید محسن موسوی، محمودرضا ثقفی، فرهنگ مظفر، صمد ایزدی (1398) دستیابی به الگوی آموزشی مؤثر در آموزش معماری معماری و شهرسازی آرمان شهر: شماره 28; 103-114
14
صمد ایزدی، زهرا ثقفیان، مصطفی عزیزی شمامی (1398) نیازسنجی آموزشی معلمان تربیتبدنی استان مازندران پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: دوره 15 شماره 29; 195-212
15
امیر پوراحمد، علی اکبر شیخی فینی، حسین زینلی پور، صمد ایزدی (1398) تبین اصول حاکم بر اجرای مطلوب درس پژوهی: مطالعهی موردی استان مازندران فناوری آموزش: جلد 13، شماره 3; 1-11
16
صمد ایزدی (1397) تدوین و تولید برنامه درسی در الگوی زابار دانشنامه ایرانی برنامه درسی: الکترونیکی.اول; 1-5
17
ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، سیاوش مرادی، نسیم قهرانی (1397) Qualitative development scenario planning of medical science education in Iran research and development in medical education: 8(2); 97-104
18
امیر پوراحمد، علی اکبر شیخی فینی، حسین زینلی پور، صمد ایزدی (1397) شناسایی ابعاد و مؤلفههای کاربرد درس پژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی عادی استان مازندران بهمنظور ارائه یک مدل مفهومی علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز: دوره ششم، سال 25، شماره 2; 5-22
19
سیده زینب حسینی، صمد ایزدی، محسن علیزاده ثانی (1397) تحلیل محیط درونی و بیرونی حوزه آموزش دانشگاه مازندران بر اساس برنامه ریزی راهبردی مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره هفتم،شماره چهاردهم،; 98-114
20
امیر پوراحمد، علی اکبر شیخی فینی، حسین زینلی پور، صمد ایزدی (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد درسپژوهی درس ریاضی در مدارس ابتدایی استان مازندران تدریس پژوهی: سال ششم شماره دوم; 103-121
21
صمد ایزدی، فاطمه علیزاده (1397) بررسی ارتباط کارآمدی مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار دانش با رهبری تحولگرا از دیدگاه هنرآموزان رهیافتی نو در مدیریت آموزشی: سال نهم، شماره 2 ، پیاپی 34; 297-320
22
سید محسن موسوی، محمودرضا ثقفی، فرهنگ مظفر، صمد ایزدی (1396) استفاده از معماری بومی در طراحی تمرینهای دروس مقدمات طراحی معماری مرمت و معماری ایران: 7; 14
23
سپیده محمدپور بلترک، صمد ایزدی، علیرضا بادله (1396) رابطه بین میزان آگاهی و چگونگی استفاده از شبکه ملی رشد با توسعه حرفه ای معلمان دوره اول متوسطه تدریس پژوهی: سال پنجم، شماره چهارم; 142-123
24
معصومه علوی اندراجمی، صمد ایزدی (1396) بررسی اثرات نقش آموزش خانواده، مدرسه و جامعه بر پیشرفت تحصیلی آموزش علوم دریایی: سال چهارم، شماره 4; 108-120
25
شعبان حیدری، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1396) شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخصهای آموزشو یادگیری در رتبه بندی دانشگاهها پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی: سال پنجم، شماره دوم، (پیاپی 18)، پاییز 96; 47-56
26
مهدی ربیعی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا آهنچیان (1396) بررسی الزامات تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاههای دولتی مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی: سال هفتم، شماره 19; 141-162
27
محمد علی جوادی بورا، صمد ایزدی (1396) مدل آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر رویکرد حمایت یاددهنده-یادگیرنده پژوهش های برنامه درسی: دورهی هفتم، شمارهی دوم، پیاپی 14 ، پاییز و زمستان; 145 - 166
28
ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، شیوا فرجی (1395) بررسی نقش یادگیریهای غیر رسمی در پرورش شایستگیهای کلیدی در محیطهای آموزش عالی و شغلی پژوهش در برنامه ریزی درسی: 2(24); 87-106
29
صمد ایزدی، عباس محسنی (1394) بررسی راههای توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش مازندران و ارائه الگوی مناسب رهیافتی نو در مدیریت آموزشی: سال ششم، شماره 2; 23-41
30
صمد ایزدی، سید کاظم علوی لنگرودی علوی لنگرودی، حمیده پاک مهر، مجتبی تجری (1394) پیش بینی باورهای خودکارآمدی دانشجویان علوم انسانی از طریق کیفیت تدریس اساتید مطالعات برنامه درسی: سال 6 ، شماره 11; 47-70
31
الهام حاتمی زاده عربی، صمد ایزدی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (1394) مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه دوره ابتدایی پژوهش در برنامه ریزی درسی: 44; 63-75
32
حمیده مصطفوی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، صمد ایزدی (1394) تحلیلی بر کارکرد نظام آموزشی در آموزش و رشد اخلاقی دانش آموزان با تاکید بر محتوای کتاب های درسی و شیوه تدریس معلمان پژوهش های نوین روانشناختی: 36; 97-120
33
صمد ایزدی (1393) نظام آموزشی و برنامه درسی کره جنوبی دانشنامه ایرانی برنامه درسی: الکترونیکی.اول; 1-8
34
صمد ایزدی، لیلا جویباری، ناصر بهنام پور، احمد تقوی، فریبا بیکی (1393) ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی: سال اول ، دوره دوم; 47-53
35
سهیلا هاشمی کوچکسرایی، صمد ایزدی، زینب رضایی قادی (1392) تدریس گروهی: موانع و چالش های بکارگیری آن در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه مازندران تدریس پژوهی: سال اول ، شماره اول; 47-58
36
37
صمد ایزدی، علی خامه ور، سید سعید آرام، علی یزدان پناه نوذری (1390) بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: دوره بیست و یکم، شماره 82; 100-109
مقاله ارائه‌شده
1
صمد ایزدی، شاپور مرادی فرد (1400) سناریوهای محتمل کیفیت آموزش عالی در ایران با عنایت به چالش های ساختاری پانزدهمین همایش ارزیابی و تضمین کیفیت نظام های دانشگاهی، ایران¡ سنندج
2
صمد ایزدی، زهرا محسنی مهر (1400) سازوکارهای سیاستگذاری بهبود کیفیت نظام آموزش عالی؛ الگوی حکمرانی خوب پانزدهمین همایش ارزیابی و تضمین کیفیت نظام های دانشگاهی، ایران¡ سنندج
3
صمد ایزدی، مریم احمدی جویباری (1399) تعیین کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی آموزش هتل داری بر اساس عناصر نه 1 گانه فرانسیس کلاین اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، ایران¡ مشهد
4
فرشته حسین تبار مرزبالی، محسن حاجی تبار فیروزجایی، صمد ایزدی (1399) نقش باورهای معرفت شناختی با خودکارآمدی معلمان آموزش ویژه در اجرای برنامه درسی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برنامه درسی ابتدائی؛ چالش ها و چشم اندازهای ایرانی و جهانی، ایران¡ تهران
5
محسن حاجی تبار فیروزجایی، روجا فکور، صمد ایزدی (1399) مقایسه نگرش معلمان آموزش عادی و آموزش ویژه در اجرای برنامه درسی فراگیر دانش آموزان دارای آسیب شنوایی هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برنامه درسی ابتدائی؛ چالش ها و چشم اندازهای ایرانی و جهانی، ایران¡ تهران
6
رضا میرعرب رضی، صمد ایزدی، حاج گلدی آرخی (1399) عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانش آموزان متوسطه دوم بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس همایش ملی چالش های آموزش الکترونیکی در آموزش عالی، ایران¡ همدان
7
زهرا صالحی، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1398) بررسی نقش مدیران گروههای آموزشی در رهبری برنامه درسی دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، ایران¡ شیراز
8
زهرا حسینی سیده ، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1398) بررسی برنامه درسی زائد در رشته علوم تربیتی دوره کارشناسی )مدیریت و برنامه ریزی آموزشی( از دیدگاه اساتید دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، ایران¡ شیراز
9
فریده فلاح، صمد ایزدی، محمدعلی جوادی بورا (1397) نقش چندرسانه ای ها برعملکردتحصیلی وخودتنظیمی دانش آموزان درس ریاضیات پایه ششم ابتدایی سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محمود آباد
10
صمد ایزدی، سیده مریم رییس الاسلام زاده (1397) مطالعه تطبیقی آموزش پیش از دبستان در چند کشور جهان شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
11
صمد ایزدی، فاطمه رهبری (1397) مطالعه تطبیقی برنامه فلسفه برای کودکان با تاکید بر آموزش پیش از دبستان در ایران و استرالیا شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
12
علیرضا بادله، صمد ایزدی، کلثوم غلامی اندراتی (1397) تاثیر روش خود راهبر بر زبان آموزی و ایجاد مهارت ارتباطی یادگیرندگان دوزبانه ی پیش دبستانی شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
13
صمد ایزدی، مریم احمدی جویباری، نصرالله ترابی، ساره فردافشاری (1396) تبیین طرح اقدام پژوهی به عنوان یک عمل فکورانه و مقایسه آن با نظریه جوزف شوآب فرصت ها و چالش های اقدام پژوهی در آموزش و پرورش، ایران¡ شیراز
14
مهدی ربیعی، صمد ایزدی (1396) بررسی تطبیقی تأمین مالی آموزش عالی ایران و دانشگاه های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اولین همایش تحلیل و تامین منابع مالی در آموزش عالی، ایران¡ تهران
15
مهدی ربیعی، صمد ایزدی (1396) واکاوی روش های تامین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی اولین همایش تحلیل و تامین منابع مالی در آموزش عالی، ایران¡ تهران
16
صمد ایزدی، فاطمه داداشی (1396) بررسی تطبیقی اصول و ارزشهای انسان شناختی حاکم در برنامه درسی ایران، ترکیه و ژاپن اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، ایران¡ خرم آباد
17
صمد ایزدی، مریم احمدی جویباری (1396) بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش هتلداری کشورهای چین، سوئیس، استرالیا و ایران اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، ایران¡ خرم آباد
18
منا حسن زاده طالشی، صمد ایزدی، محسن احمدپور، کامران نصیراحمدی (1396) مطالعه تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد محیط زیستی کشورهای در حال توسعه در آموزش محیط زیست اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، ایران¡ خرم آباد
19
آتنا رضانژاد، صمد ایزدی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1396) بررسی کیفی میزان انطباق بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده رشته حسابداری مقطع کارشناسی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی استان مازندران یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، ایران¡ تبریز
20
صمد ایزدی، مریم صنعتکار (1395) تبیین معیارهای ارزیابی عملکرد عناصر آموزشی در نظام تربیت جهانی: از منظر پرورش شهروند نقاد هفتمین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت، ایران¡ شیراز
21
صمد ایزدی، سمیه قاضی (1394) جستاری بر درس پژوهی درس پژوهی با تاکید بر ابعاد فرایندی مدیریت دانش سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ایران¡ تهران
22
صمد ایزدی، سمیه قاضی (1394) مطالعه تطبیقی نظامهای تضمین کیفیت آموزش عالی در سوئد، دانمارک، اسپانیا، ایران دومین کنفرانس ملی و ششمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
صمد ایزدی، رضا میرعرب رضی، محسن حاجی تبار فیروزجایی (1399) بررسی موانع و چالش های ارائه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی استان مازندران آموزش و پرورش استان مازندران
پایان‌نامه
1
2
یوسف عالی پور، صمد ایزدی، حجت صفار حیدری، ابراهیم صالحی عمران (1399) بررسی وضعیت موجود آزادی علمی در نظام آموزش عالی و ارائه الگوی مطلوب
3
4
5
کلثوم غلامی، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، حجت صفار حیدری (1398) ارائه مدل استاندارد صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه
6
نسیم قهرانی، ابراهیم صالحی عمران، صمد ایزدی، سیاوش مرادی (1398) آینده نگاری توسعه کمی و کیفی علوم پزشکی در ایران
7
8
منا حسن زاده طالشی، صمد ایزدی، میمنت عابدینی بلترک (1398) بررسی سطح سواد سازمان های غیردولتی محیط زیستی و رابطه ی آن با رشته و سطح تحصیلی
9
10
11
12
مریم احمدی جویباری، صمد ایزدی، رضا میرعرب رضی (1396) ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی آموزش هتلداری بر اساس عناصر کلاین
13
مهدی ربیعی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران، محمدرضا آهنچیان (1395) تحلیل شیوه ها و الزامات تأمین و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه های دولتی
14
ام لیلا نصرآبادی، صمد ایزدی، ابراهیم صالحی عمران (1395) فرهنگ آموزش در مدارس عادی و خاص دخترانه دوره اول متوسطه شهرستان نوشهر
15
16
17
کتاب
1
علیرضا بادله، صمد ایزدی، وحیده سلیمانی راد (1399) کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش شابک:7-650626-622-978
2
صمد ایزدی (1398) مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی نظیر آمریکا شابک:978-622-6505-014
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
صمد ایزدی (1400) نقش حکمرانی مطلوب و اهمیت سیاستگذاری هدفمند در توسعه علم و فناوری دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
2
3
صمد ایزدی (1399) کلاس درس معکوس در آموزش عالی با تاکید بر شرایط کرونایی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
4
صمد ایزدی (1398) کارکردها و انتظارات متقابل برنامه درسی و شهر دانشگاه علامه طباطبایی
5
صمد ایزدی (1397) وضعیت آموزش ریاضی، علوم و خواندن دانش آموزان ایرانی بر اساس مطالعات جهانی دانشکده علوم پایه- دانشگاه مازندران
6
صمد ایزدی (1397) نقد اسناد ملی آموزش و پرورش ایران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
7
صمد ایزدی (1395) مقایسه اسناد برنامه درسی ایران و کره جنوبی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی