1403/05/03
عامر نیک پور

عامر نیک پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9111002343

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تهران ، ایران (1381 - 1384)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
شناسایی مناطق مستعد توسعه میان افزا با استفاده از دورسنجی (مورد مطالعه: کلانشهر اهواز) علی شجاعیان، عامر نیک پور، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، محمد سلیمانی لامیانی (1401)
پهنه‌بندی و تحلیل فضایی فقر شهری مطالعه موردی: شهر همدان عامر نیک پور، محمد سلیمانی لامیانی، بهناز محمدیاری (1401)
مدل سازی فضایی عوامل مؤثر در تراکم ساختمانی (موردمطالعه: شهر همدان) عامر نیک پور، بهناز محمدیاری، محمد سلیمانی (دانشجوی دکتری) (1401)
مقایسه و تحلیل سطح پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: بجنورد) عامر نیک پور، محمد سلیمانی لامیانی، فاطمه اکبری، بهناز محمدیاری (1400)
شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل گیری پهنه های فقر (مورد مطالعه: گرگان) عامر نیک پور، محمد سلیمانی لامیانی، مونا غلامی، بهناز محمدیاری (1400)
تغییرات فضایی فقر شهری در نورآباد ممسنی عامر نیک پور، منصوره یاراحمدی (1400)
ارزیابی تأثیر فرم بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: آمل) عامر نیک پور، صدیقه لطفی، زبیده منصور لکورج (1400)
تحلیل فضایی پویش فقر شهری و پهنه بندی آن در کلان شهر رشت عامر نیک پور، محمد سلیمانی لامیانی، بهناز محمدیاری (1400)
تحلیل فضایی شاخص های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابل) عامر نیک پور، فاطمه قاسمپور، علی اصغر ملاحسینی (1399)
تحلیل الگوی فضایی شاخص های فقر شهری در شهر بابل عامر نیک پور، مرتضی رضازاده، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1399)
الگوی فضایی عوامل مؤثر در شکل گیری پهنه های فقر (مورد مطالعه: شهر خرم آباد) عامر نیک پور، محمد سلیمانی لامیانی، بهناز محمدیاری (1399)
تحلیل فضایی نظام شهری منطقه شمال ایران عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده (1398)
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) نور محمد منجزی، عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی (1398)
الگوی فضایی شاخص های فقر اجتماعی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعه: شهر آمل عامر نیک پور، مرتضی رضازاده، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1398)
تحلیل الگوهای فضایی شاخص های سالمندی جمعیت در شهر بابل عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده (1398)
اﻟﮕﻮی ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد رﺷﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮی عامر نیک پور، مرتضی رضازاده، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1398)
تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونه مطالعه: قائمشهر عامر نیک پور، صدیقه لطفی، میلاد حسنعلی زاده (1398)
تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر حکیمه طالبی، عامر نیک پور، یداله یوسفی (1397)
توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی از منظر عدالت اجتماعی مطالعه موردی: شهرستان های استان مازندران عامر نیک پور، مرتضی مهرعلی تبار، مرتضی رضازاده، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1397)
شناخت و ارزیابی عوامل مرتبط با مشارکت شهروندان در مدیریت شهری غلامرضا ملکشاهی، عامر نیک پور، سپیده غلامی (1397)
اﻟﮕﻮ ی ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﻘﺮ و ﻃﻼق در ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده (1397)
تحلیل رابطه میان فرم شهر و احساس امنیت (مورد مطالعه: شهر آمل) عامر نیک پور، غلامرضا ملکشاهی، محمد مهدی فقیه عبداللهی، ماریا قریشی نیاکی (1397)
تحلیل فضایی فرم شهر بابل براساس تراکم ساختمانی عامر نیک پور، فاطره رزقی رمی، مصطفی صفایی رینه (1397)
ظرفیت سنجی فرم محلات بر اساس الگوی شهر فشرده مطالعه موردی: شهر بابلسر عامر نیک پور، مرتضی رضازاده، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1397)
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه، لاریجان آمل) عامر نیک پور، اکبر یاسیان، مصطفی صفایی رینه (1397)
تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1397)
تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر) عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده (1396)
سطح بندی محلات براساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن در بابلسر عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد، علی اصغر ملاحسینی (1396)
مطالعه و ارزیابی شاخص های محیطی مؤثر بر قابلیت پیاده روی (مورد مطالعه: شهر آمل) عامر نیک پور، میترا حسین پور عسگر، حکیمه طالبی (1396)
بررسی و تحلیل وضعیّت پایداری اجتماعی در شهر آمل عامر نیک پور، فرزین محمودی پاتی، ستاره حاتمی کیا (1394)
ارزیابی جوّ سازمانی و اهمیت آن در مدیریت شهری فرزین محمودی پاتی، عامر نیک پور، مسعود یمینی فیروز (1393)
مقاله ارائه شده
بررسی و ارزیابی شاخصهای کمی وکیفی مسکن در شهر گرگان رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور، علی رحمانی (1399)
بررسی میزان جرم خیزی شهری (موردمطالعه: نورآباد ممسنی) عامر نیک پور، منصوره یاراحمدی، الهه مرادی (1399)
ارزیابی میزان تاثیرگذاری تراکم ساختمانی بر قیمت مسکن مورد مطالعه: شهر بابلسر عامر نیک پور، مرتضی رضازاده، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1397)
پهنه بندی آسیب پذیری شهر آمل در برابرخطر زمین لرزه رضا اسماعیلی، عامر نیک پور، ندا قادری (1396)
اگوی کاربری ترکیبی در شهرهای ساحلی استان مازندران عامر نیک پور، زبیده منصور لکورج (1396)
ارزیابی روش های محاسبه اختلاط کاربری زمین در محلات شهر آمل عامر نیک پور، مرتضی رضازاده، فاطمه الله قلی تبار نشلی (1396)
بررسی کارکرد سکونتی محله های شهری ؛ محله های جولستان و قائم در شهر تویسرکان عامر نیک پور، محمد مهدی فقیه عبداللهی، زهرا مالمیر (1395)
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی داخلی ( مطالعه موردی: کلانشهر اهواز) عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، جبار علیزاده اصل (1395)
تحلیل شاخص های پایداری گردشگری در شهر بیستون از دیدگاه شهروندان عامر نیک پور، مهناز حسینی سیاه گلی، فاطمه رزمگیر (1395)
سخنرانی
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر عامر نیک پور (1398)
پایان نامه
تبیین الگوی فرم شهری پایدار با تاکید بر سرزندگی شهری (مورد مطالعه: شهر تهران) محمد سلیمانی لامیانی، حامد عباسی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1402)
تحلیل تغییرات الگوی فضایی رشد شهر با به کارگیری سنجه های سیمای سرزمین (مورد بابل) صابر رمضانی نژادرمی، غدیر عشورنژاد، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1402)
تحلیل فضایی تصادفات برون شهری، مورد مطالعه: استان مازندران منوچهر رنجبر شوبی، جلال سمیعا، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1402)
« سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های شهر زیست‌پذیر (موردمطالعه : شهرکازرون) » محمد باقر قاسمی، عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد (1402)
بررسی بستر و موانع تحقق رشد شهری هوشمند ( مورد مطالعه : شهر ساری) مریم کالاشی، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1401)
بررسی فضاهای عمومی شهر و معلوالن (مطالعه موردی: شهر بابلسر) زینب قاسمی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1401)
بررسی رضایت مندی معلولین از فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر قائمشهر حنانه نیکخواه، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1401)
(روند گسترش فیزیکی شهر کلاله و تاثیر آن بر کاربری اراضی پیرامون) محمد حالی نیا، عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد (1400)
ارزیابی پایداری در شهرهای کوچک (شهرهای کوچک شهرستان بابل مجتبی آژگان، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1400)
امکان سنجی ایجاد پیاده راه در بخش مرکزی شهر قائم شهر حسین احمدی نفت چالی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1400)
تحلیل فضایی فقر شهری (مورد مطالعه شهر: ساری) محمد علی ذبیح نژاد، صدیقه لطفی، عامر نیک پور (1399)
بررسی نقاط ضعف و قوت طرح جامع تربت جام وحید دلشادی، عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد (1395)
تحلیل و بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن مطالعه موردی :شهر بابلسر علی اصغر ملاحسینی، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1395)

علایق پژوهشی

 • توسعه پایدار شهری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری (1395 - 1397)
 • مشاور شورای شهر آمل (1393 - 1394)
بیشتر