1403/01/25
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مدل ساختاری در تحلیل مولفه های نوین نیروی کار در صنعت خودرو با ملاحظه اینترنت اشیا صنعتی مریم تسلیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1402)
طبقه بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار تولید هوشمند از منظر ذی نفعان و اجزای تکنولوژی مرور سیستماتیک ادبیات سحر ولی پور پرکوهی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1402)
واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه‌ای مبتنی بر روش فراترکیب احسان میرانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، ایرج مهدوی (1402)
الگوی راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان دانش محور عبدالحسین قاضوی گرمه، مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، میثم شیرخدایی (1401)
ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنیات سیده مرضیه احمدی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، جواد رضاییان زیدی، محمد ولی پور خطیر (1401)
سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) پژواک مهدیپور، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، حسنعلی آقاجانی (1401)
Identification and prioritization of connected vehicle technologies for sustainable development in Iran Maede Nasrollahi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Rohollah ghasemi, Morteza Sheykhizade (2022)
ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران محمد خراسانی، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400)
Extension of a Hybrid MABAC–DANP Method Under Gray Environment for Green Supplier Selection abdolhamid Safaei Ghadikolaei, sahar valipour parkohi, Davoud Davishi Selokolaei (2022)
عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران) علی اسماعیلی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1400)
Analysis of the sharing economy effect on sustainability in the transportation sector using fuzzy cognitive mapping Mojtaba Ahmadi Nozari, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Kannan Govindan (2021)
ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه سارا مجیدی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399)
تدوین نقشه استراتژی شرکت ایران خودرو مازندران با رویکرد ترکیبی FDANP و IPA فاطمه آقاجانی، محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399)
علل و زمینه های فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397)
Resilient supplier selection and segmentation in grey environment sahar valipour parkohi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Hamidreza Fallah Lajimi (2019)
مدل برنامه ریزی ریاضی فازی جهت طراحی زنجیره تامین پایدار: یک مطالعه تطبیقی مجتبی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حسنعلی آقاجانی، محمد ولی پور خطیر (1397)
تحلیل سیاست های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397)
شناسایی عوامل موثر بر پیشبرد کسب و کارهای کشاورزی به سمت بازارهای آنلاین با استفاده از تکنیک نقشه های شناختی فازی امیر کاریزنوئی، حسنعلی آقاجانی، محمود یحیی زاده فر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396)
توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار مهدی دیوسالار، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی (1396)
Explaining the Effect of Green Supply Chain Actions on Competitive Advantage of Pharmaceutical Companies Listed in Tehran Stock Exchange Rahmat Alizadeh, mahmood yahyazadehfar, Hassanali Aghajani, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017)
A framework of sustainable service supply chain management (Iranian National Tax Administration) Majid Kavosi, Hassanali Aghajani, mahmood yahyazadehfar, abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017)
بررسی روابط ساختاری محرک ها و مشوق های تولید پایدار محمد اسلم حسین بر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی (1396)
تعیین راهبردها و عدد تاب آوری زنجیره تأمین ایران خودرو کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396)
تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تأمین ایران خودرو کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396)
تأثیر برنامه ریزی فروش و عملیات بر عملکرد کلی زنجیرۀ تأمین: مطالعه موردی در صنعت فرمینگ مهرداد مدهوشی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، یاسر نعمتی (1396)
شناسایی و رتبه بندی معیارهای پارادایم های چهارگانه لارج فاطمه محمدنژاد چاری، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1395)
زمانبندی تولید کارگاهی منعطف با در نظر گرفتن زمان های حمل و نقل، ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات عبد الحمید صفایی قادیکلایی، احمد جعفرزاده افشاری، سیده مرضیه احمدی (1395)
ارزیابی و پیش بینی تولید پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی چند درجه ای و شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله) محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، زین العابدین اکبرزاده، نرجس قاسم نیا عربی (1395)
ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا) عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، احمد جمالیان (1394)
مقاله ارائه شده
شناسایی و تبیین توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین بر اساس فناوریهای دیجیتالی سازی غزاله زالی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1402)
Assessing Smartness of Automotive Industry: An Importance-Performance Analysis sahar valipour parkohi, abdolhamid Safaei Ghadikolaei, Hamidreza Fallah Lajimi, Negin Salimi (2023)
مرور سیستماتیک مولفههای موثر بر تامین مالی زنجیره تامین پایدار ناهید قربانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400)
بخش بندی تامین کنندگان پایدار: مدل، رویکرد و ابعاد سیده زهرا محمدی کانی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399)
سطح بندی استراتژی های همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سارا مجیدی (1398)
تبیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های برون سپاری مالی مبتنی بر پاداش فاطمه مجاورنوا، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1398)
توسعه تکنیک Grey DANP به منظور تعیین درجه اهمیت معیارهای انتخاب تأمین کننده سبز عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی، داوود درویشی سلوکلایی (1398)
ارائه مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی در تصمیم گیری مدیریت پروژه الهام به جامه، حمیدرضا فلاح لاجیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1397)
تجزیه وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARG با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت ایران خودرو مازندران فاطمه وحدانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1396)
تدوین نقشه استراتژیک شرکت ایران خودرو مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل محمد ولی پور خطیر، فاطمه آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396)
مروری بر روش ها و مدل های ارزیابی و انتخاب توزیع کننده محمد ولی پور خطیر، فاطمه محمدی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396)
شناسایی و تبیین روابط ساختاری عوامل تاثیرگذار بر زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حمیدرضا فلاح لاجیمی، فاطمه مدنی شاهاندشتی (1396)
ارزیابی ریسکهای شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، الهه شاکری کناری (1396)
مطالعه تطبیقی اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی زین العابدین اکبرزاده، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، حسنعلی آقاجانی (1396)
تعیین اهمیت ریسک های بازار در صنعت فتوولتائیک با استفاده از روش دیمتل عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی، مهدیه حامدی (1396)
ارزیابی ریسک های شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، الهه شاکری کناری (1396)
تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت کاظم روانستان، حسنعلی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمود یحیی زاده فر (1396)
ارزیابی عملکرد شرکت فراورده های لبنی کاله با رویکرد BSC و تکنیک میانگین موزون عملکرد عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، معصومه مؤمنی ملکشاه (1395)
تعیین شاخصهای مؤثر و روابط ساختاری آنها در ارزیابی عملکرد شرکتهای لبنی با رویکرد BSC عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، معصومه مؤمنی ملکشاه (1395)
تحلیل ارتباط بین محرکهای تولید پایدار با استفاده از دیماتل خاکستری عبد الحمید صفایی قادیکلایی، مهرداد مدهوشی، محمود یحیی زاده فر، محمد اسلم حسین بر (1394)
ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه ای فازی (مطالعه موردی:شرکت فرآورده های لبنی کاله) عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، فاطمه علیزاده دوغیکلا (1394)
مطالعه تطبیقی مسئله برنامه ریزی جامع تولید زینب کیاسالار، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1394)
ارائه چارچوبی برای ایجاد زنجیره تأمین تابآور عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی (1394)
بررسی تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر عبد الحمید صفایی قادیکلایی، سحر ولی پور پرکوهی (1394)
فعالیت های علمی اجرایی
عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت اجرایی عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1395)
عضو هیات تحریریه abdolhamid Safaei Ghadikolaei (2017)
پایان نامه
استراتژی تولید بدون کارخانه در شرکت روغن نباتی توسکا فاضله احمدی، جواد سلطان زاده، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1401)
انتخاب پیمانکار برای برون سپاری (مورد مطالعه: پیمانکاران محصولات پودری شرکت لبنی کاله) فاطمه یدالهی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حسنعلی آقاجانی (1395)