1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین شاخصهای مؤثر و روابط ساختاری آنها در ارزیابی عملکرد شرکتهای لبنی با رویکرد BSC
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد، رویکرد BSC ، تکنیک دیمتل
سال 1395
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد ولی پور خطیر ، معصومه مؤمنی ملکشاه

چکیده

با توجه به نقش ارزیابی عملکرد برای اطلاع از وضع عملکردی شرکت ها، به خصوص شرکتهای تولیدی من جمله فراوردههای لبنی، تعیین شاخصهای مؤثر در امر ارزیابی عملکرد و روابط ساختاری بین آنها ضروریست. از این رو در پژوهش حاضر به تعیین شاخصها و روابط ساختاری بین آنها با استفاده از رویکرد BSC و تکنیک دیمتل پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از رویکرد BSC و چهار بعد آن، شاخصهایی با تکرار و اهمیت بیشتر از مقالات و کتب گوناگون استخراج گردید و با استفاده از روش دلفی به صورت پرسشنامه ای با طیف امتیازی دهگانه در اختیار 02 نفر از خبرگان شرکت فراوره های لبنی قرار گرفت و شاخصهایی با میانگین نمرات بالای 7، استخراج گردیدند. سپس 02 شاخص بومی سازی شده به صورت پرسشنامه دیمتل با طیف امتیازی صفر تا چهار، در اختیار 7 نفر از مدیران بخش های مختلف که حداقل با 02 سال سابقه کار و 5 سال سابقه مدیریت و حداقل مدرک کارشناسی بودند، قرار گرفت و با استفاده از نتایج آن تکنیک دیمتل اجرا گردید و روابط ساختاری و علی و معلولی شاخصها مشخص شد.