1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکرد BSC با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (شاهد تجربی: شرکت فراورده های لبنی کاله)
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد، رویکرد BSC، تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
سال 1395
پژوهشگران معصومه مؤمنی ملکشاه(دانشجو)، محمد ولی پور خطیر(استاد مشاور)، عبد الحمید صفایی قادیکلایی(استاد راهنما)

چکیده

در دنیای به شدت پیچیده و سخت رقابتی کنونی، آگاهی از عملکرد تمام جنبه های یک سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می باشد.در هر سازمانی تدوین راهبرد ، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، انجام اصلاحات ، ایجاد بهبود و تحول با ارزیابی عملکرد و شناخت وضع موجود آغاز می شود.در سال های اخیر با توجه به ضعف های روش های ارزیابی سنتی و تغییر محیط رقابتی، مدل های جدیدی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها اراﺋه گردیده است. یکی از این مدل های نوین، روش ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این مدل چارچوب مناسبی را برای اندازه گیری عملکرد فراهم می نماید و بسیاری از شرکت ها و مؤسسات بزرگ جهان نسبت به پیاده سازی آن اقدام کرده اند. این روش علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی: مشتریان، فرایندهای داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می دهد. در این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت فراورده های لبنی کاله با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، با تمرکز بر هر یک از ابعاد سازمانی و شرایط محیطی شرکت و با استفاده از روش های دیمتل و دالالا انجام شد.تعداد 7 شاخص منظر مالی ، 5 شاخص منظر مشتری ، 7 شاخص منظر فرآیندهای داخلی و 4 شاخص منظر رشد و یادگیری برای ارزیابی شناسایی و انتخاب شدند.سپس با استفاده از روش دیمتل روابط ساختاری و شدت اثر و روابط علی و معلولی آنها تعیین گردید و با استفاده از نتایج تکنیک دیمتل در تکنیک دالالا وزن هر شاخص محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش میانگین وزنی به صورت مجموع حاصلضرب وزن نرمال شده شاخص ها و ارزش زبانی شاخص ها میزان عملکرد شرکت بصورت عددی از یک محاسبه گردید که مقدار 0.66بدست آمد.در واقع شرکت فراورده های لبنی کاله دارای شکاف عملکردی 0.34 تا وضعیت مطلوب می باشد.در نتیجه راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت عملکردی ارائه گردید.