1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه تکنیک Grey DANP به منظور تعیین درجه اهمیت معیارهای انتخاب تأمین کننده سبز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تصمیم گیری جند شاخصه، عدم قطعیت، G-DANP، تأمین کننده سبز.
سال 1398
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، سحر ولی پور پرکوهی ، داوود درویشی سلوکلایی

چکیده

پژوهش حاضر یک رویکرد جدیدی برای پاسخ به عدم اطمینان با استفاده از اعداد خاکستری ارائه میدهد. در حوزه تصمیم گیری چند شاخصه ارائه تکنیک هایی که بتواند عدم اطمینان موجود در محیط را به خوبی پاسخ دهد، امری مهم تلقی می شود. عدم اطمینان می توند با رویکردهای فازی، راف و خاکستری پاسخ داده شود اما برتری رویکرد خاکستری در این است که می توان با اطلاعات ناقص، بدون احتیاج به تابع توزیع احتمال ئ یا استخراج تابع عضویت مجموعه فازی، تصمیم گیری نمود. در این پژوهش به توسعه تکنیک DANP با استفاده از اعداد خاکستری پرداخته شده است. به منظور بررسی کاربردی بودن این تکنیک، از آنها برای تعیین درجه اهمیت معیارهای انتخاب تأمین کننده سبز در یک واحد بزرگ صنعتی در صنعت چوب و کاغذ استفاده شده است.