1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل کلیدی موثر بر ارزیابی و انتخاب توزیع کننده و تحلیل روابط آن ها در شرکت فرآورده های لبنی مالگا با استفاده از تکنیک دیمتل فازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی و انتخاب توزیع کننده، شناسایی معیار، زنجیره تأمین، تکنیک دیمتل فازی، فرآورده های لبنی
سال 1396
پژوهشگران فاطمه محمدی ، محمد ولی پور خطیر ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

امروزه تصمیم گیری درباره ی ارزیابی و انتخاب توزیع کننده، یکی از مسائل مهم و پیچیده ی پیش روی مدیران و تولیدکنندگان است. چرا که ازطرفی این تصمیمات زمانبر بوده و ازدیگر سو بر سایر تصمیمات کانال مؤثر است. علاوه بر این، معیارهای ارزیابی اغلب با یکدیگر در تضاد و تعارض می باشند. از اینرو، مدیران و تولیدکنندگان در پی یافتن راه حل-هایی می باشند، که علاوه بر داشتن دقت لازم، روند ارزیابی را تسهیل و تسریع نماید. یکی از مهمترین گام های تصمیم-گیری شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر روند تصمیم گیری است. لذا در پژوهش حاضر سعی شد، با مرور جامع بر مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی و انتخاب توزیع کننده و بهره گیری از خبرگان شرکت فرآورده های لبنی مالگا، در ابتدا این عوامل کلیدی شناسایی و سپس روابط بین آن ها با بهره گیری از تکنیک دیمتل فازی تحلیل گردد. نتایج نشان داد، معیارهای توانایی لجستیک (LC) و تجربه بازاریابی (ME) به عنوان معیارهای تأثیرگذار و معیارهای توانایی مالی (FC) و توانایی فروش (SC) به عنوان معیارهای تأثیرپذیر مشخص شده است. در این میان بیشترین مقدار D+R نیز مربوط به معیار تجربه بازاریابی (6088/2) می باشد. لذا به مدیران شرکت پیشنهاد می گردد در روند ارزیابی و انتخاب توزیع کننده توجه بیشتری به عوامل تاثیرگذار مبذول دارند.