1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت اجرایی
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
سال 1395
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران