1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان دانش محور
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
راهبرد بومی، برنامه ریزی منابع سازمان، کارگزاران هوشمند، رهبری دانشگرا،مدیریت دانش
سال 1401
مجله مطالعات مديريت راهبردي
شناسه DOI
پژوهشگران عبدالحسین قاضوی گرمه ، مهرداد مدهوشی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، میثم شیرخدایی

چکیده

با جهانی شدن سازمان ها، شرکت ها و بازارهای هدف، سازمان­ ها باید از طریق به کارگیری راهبرد های مناسب بازار و فناوری اطلاعات به تغییرات پاسخ دهند. هدف این پژوهش تهیه مدلی برای پیاده سازی موفق برنامه­ریزی منابع سازمان با توجه به مولفه ­های دانشی بود. ابتدا مولفه ­ها و زیرمولفه ­های دانشی موثر بر پیاده ­سازی موفق برنامه­ریزی منابع سازمان شناسایی شد، سپس الگوی بومی برنامه­ ریزی منابع سازمان با توجه به مولفه­ های دانشی در پتروشیمی خراسان تهیه و تایید شد و در انتها مولفه ­های الگوی بدست آمده سطح ­بندی شدند. در این پژوهش از پارادایم ­های کمی و کیفی استفاده شد. با روش فراترکیب الگویی از مولفه­ های دانشی موثر بر سیستم ­های برنامه­ریزی منابع سازمان تهیه شد و در ادامه با استفاده از نظر 13 نفر از خبرگان اعتبار سنجی الگوی بومی برای شرکت پتروشیمی خراسان ارائه شد. در پایان پژوهش مولفه ­های حاصل از روش فراترکیب با روش تصمیم­گیری کمی مدل سازی ساختاری تفسیری سطح ­بندی شدند. الگوی تحقیق شامل هفت مولفه اصلی مدیریت دانش، سیستم مدیریت دانش، انواع دانش، کارگزاران هوشمند، رهبری دانش­گرا، دانش مشاور و فرهنگ همکاری است. مدل پژوهش دارای سه سطح است. مولفه مشاور در سطح یک، مولفه­ های سیستم مدیریت دانش، انواع دانش، ویژگی ­های کارکنان، رهبری دانش­گرا و فرهنگ همکاری در سطح دو و مولفه مدیریت دانش در سطح سه هستند.