1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تبیین روابط ساختاری عوامل تاثیرگذار بر زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بهره وری سبز، زنجیره ارزش، توسعه پایدار
سال 1396
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی ، فاطمه مدنی شاهاندشتی

چکیده

بهره ور داریتوسعه پا ی مح یز طی ست است و هدف اصل یبهره ور شیآن افزا ی و یاست به نحو یاجتماع یتوسعه اقتصاد که موجب حفاظت و ایمن شناسا قیتحق نیشود. هدف ا طیدر مح ی یی نییو تب یبر زنج رگذاریعوامل تاث یروابط ساختار ره بهبود بهره یارزش برا ور یسبز در زنج ی ره قیاست. در تحق کیپالست نیتام حاضر نخست، 43 شاخص اثر گذار بر زنجیره یبهبود بهره ور یارزش برا سبز با مطالعه متون علم ی و کسب نظر خبرگان صنعت استخراج شد و پس از جمع آوری داده ها و بوم عوامل یساز ی در شرکت آمارد پالست آمل، 24 هیعامل مبنای ته شپرس نامه قرار گرفت. سپس به جهت تعیی نیساختار روابط ب ن مع یمؤثر بر زنج ارهای ره سبز در یبهبود بهره ور یارزش برا یزنج ره و سپس تع کیپالست نیتام یی از عوامل، از تکن کیهر یو اثرگذار یریاثرپذ زانیم ن استفاده گ متلید کی رد . با دی قیتحق جیتوجه به نتا به جهت بهبود بهرور س ی بز با ظر و با ن متلیروش د ی( که برمبنایاثرگذار )عل یبه شاخصها دی شرکت شناسا نیکارشناسان ا یی شود. یشتریشدند توجه ب