1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه چارچوبی برای ایجاد زنجیره تأمین تابآور
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، اختلال، تابآوری، زنجیره تأمین تابآور، مدیریت زنجیره تأمین تابآور
سال 1394
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، سحر ولی پور پرکوهی

چکیده

امروزه آشفتگی و عدم اطمینان در بازارها، آسیبپذیری زنجیره تأمین را به موضوعی بااهمیت برای شرکتها تبدیل کرده است. پیچیده شدن زنجیره تأمین به عنوان یک نتیجه از جهانی شدن کسبوکار، ریسک زنجیره تأمین را افزایش میدهد. از این رو یکی از چالشهای کسبوکار امروز، مدیریت و کاهش ریسک است تا زنجیره تأمین تابآور خلق شود. تابآوری به عنوان یک قابلیت کلیدی سازمانی برای پایداری در محیط آشفته فعلی در نظر گرفته میشود و تابآوری زنجیره تأمین توانایی زنجیره تأمین در رسیدگی به اختلال است، بدون اینکه بر ارائه خدمات به مشتری تأثیر قابلتوجهی بگذارد. امروزه با جهانی شدن سازمانها، اختلالات زیادی تداوم کسبوکار زنجیرههای تأمین را تهدید میکنند، و این امر ایجاد یک زنجیره تأمین تابآور را ضروری میسازد. از این رو در مقاله حاضر ضمن مرور ادبیات موضوعی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین تابآور، پس از بررسی نتایج تحقیقات تجربی، به استخراج اصول و معیارهای ایجاد زنجیره تأمین تابآور از قبیل انعطافپذیری در منبع یابی، انعطافپذیری در انجام سفارش، انعطافپذیری نیروی انسانی، ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک، بهبود همکاری میان کارکنان، یکپارچهسازی زنجیره تأمین، پایداری در زنجیره تأمین، قابلیت تکنولوژیکی، قدرت پیشبینی، انطباقپذیری، چابکی زنجیره تأمین، سرعت/ پاسخگویی زنجیره تأمین، امنیت در زنجیره تأمین، شفافیت زنجیره تأمین، به اشتراکگذاری اطلاعات، بهکارگیری استراتژی افزونگی، کار تیمی، ساختار زنجیره تأمین، قدرت و ذخیره مالی، اعتماد در میان کارکنان پرداخته شده است.