1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
الویتبندی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تابآور با استفاده از تحلیل شبکه فازی: کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران ساری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تمای آوری، زنجیمره تمأمین تمای آور، معیارهمای انتخمای تأمین کننمده تای آور، تحلیل شبکه فازی.
سال 1394
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، سحر ولی پور پرکوهی

چکیده

چکیده ا مروزه ج هانی شدن با عث گ سترش فعال یت شرکت ها به خارج از مرز های جغراف یایی شده ا ست و ا ین ا مر زنج یره تأمین را از یک زنج یره ساده به یک ر شته از فرآی ندهای پیچیده تبدیل نمود که آسیبپذیری بیشتر نسبت به خطرات را به دنبال دارد. اختلالات میتوانند هم از طریق منابع داخلی و ه از طریق منابع خارجی بر اجزای زنجیره تأمین اثر بگذارند و تأمینکنندگان منابع خارجی ریسک برای شرکتها در زنجیره تمأمین بمه اسمای ممیآینمد، در قابلیت پاسخگویی به اختلالات و گذراندن دوره بازگشت بمه االمت « نتیجه تایآوری به معنای باید در انتخای تأمینکننده در نظر گرفته شود و معیارهمایی شناسمایی شمود تما ،» تعادل بتوان تأمینکنندگانی تایآور انتخای کرد و پایداری زنجیره تأمین را افظ نمود. در این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر در انتخای تأمین کننده با رویکرد تای آوری و تعیین درجه اهمیت آنها، با مطالعه گسترده در ادبیات موضوع، مدل مفهومی اولیه ارائه شد. در ادا مه، مدل تحق یق با بهره گ یری از ن ظر خبر گان کارخا نه صنایع چوی و کا غذ مازندران ساری، بومیسازی شد. سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه فازی درجه اهمیت زیر - معیارها مشخص گردید. بر اساس نتایج به دست آمده تغییمرات و تنموع قیممت، آسمیب پذیری، م حدوده ظرف یت تأمین کن نده، م حدوده توانایی های تأمین کن نده، شفافیت، م شکلات تأمین کن نده در د ستیابی به مواد خام و تحو یل به مو قع به ترت یب مه ترین زیرمعیار ها در انت خای تأمین کننده تای آور در این کارخانه شناخته شده اند.