1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی عملکرد شرکت فراورده های لبنی کاله با رویکرد BSC و تکنیک میانگین موزون عملکرد
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ارزیابی عملکرد، رویکرد BSC ، تکنیک دالالا، تکنیک میانگین موزون عملکرد
سال 1395
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد ولی پور خطیر ، معصومه مؤمنی ملکشاه

چکیده

در دنیای به شدت پیچیده و سخت رقابتی کنونی ، آگاهی از عملکرد تمام جنبه های یک سازمان برای تصمیم گیری مدیران حیاتی می باشد. در هر سازمانی تدوین راهبرد، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، انجام اصلاحات، ایجاد بهبود و تحول با ارزیابی عملکرد و شناخت وضع موجود آغاز می شود. در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد شرکت فراورده های لبنی کاله با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، با تمرکز بر هر یک از ابعاد تعیین شاخصهای مؤثر و روابط ساختاری آنها در ارزیابی عملکرد شرکت- « سازمانی و شرایط محیطی شرکت و با استفاده از نتایج مقاله های لبنی با رویکرد BSC تعداد 7 شاخص منظر مالی ، 5 شاخص منظر مشتری ، 7 شاخص منظر فرآیندهای داخلی و 4 شاخص منظر » رشد و یادگیری برای ارزیابی شناسایی و انتخاب شدند. سپس با استفاده از نتایج تکنیک دیمتل در تکنیک دالالا وزن هر شاخص محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش میانگین موزون عملکرد، میزان عملکرد شرکت محاسبه گردید که مقدار 6600 بدست آمد. در واقع شرکت فراورده های لبنی کاله دارای شکاف عملکردی 66.4 تا وضعیت مطلوب می باشد. در نتیجه راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت عملکردی ارائه گردید.