1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه و تبیین مدل ارزیابی برای پیاده‌سازی تکنولوژی بلاکچین در مدیریت زنجیره تامین واحدهای تولید فرآورده‌های لبنی استان مازندران
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بلاکچین، زنجیره تامین، Fuzzy Hesitant ANP، Fuzzy DANP
سال 1401
پژوهشگران فاطمه جمالی(دانشجو)، حمیدرضا فلاح لاجیمی(استاد مشاور)، عبد الحمید صفایی قادیکلایی(استاد راهنما)

چکیده

تضمین کیفیت کاالها به هنگام جابهجایی آن در طول زنجیره تامین همواره مسئله ی مهمی بودهاست. تکنولوژی بالکچین با ثبت داده، تضمین شفافیت و تغییرناپذیری آن، اخیرا مورد توجه پژوهشگران در حوزه زنجیره تامین قرار گرفتهاست. در ایران با توجه به رشد روزافزون رقبا در صنایع لبنی، افزایش بهرهوری در زنجیره تامین این صنعت مسئلهای حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش معرفی عوامل موثر در پیادهسازی بالکچین در مدیریت زنجیره تامین صنعت فراوردههای لبنی استان مازندران، بررسی روابط ساختاری و رتبهبندی شرکتها در این حوزه میباشد. به این منظور، پس از استخراج عوامل از ادبیات تحقیق، میزان موثر بودن آن توسط تکنیک دلفی فازی تعیین شد. از 39 شاخص استخراجشده، 27 شاخص در تحقیق باقی ماندند و با تکنیک دنپ فازی تردیدی تحلیل شدند. مطابق با نتایج تحلیل دنپ فازی تردیدی، درنظرگرفتن میزان بلوغ فناوری بالکچین موثرترین عامل و ایجاد سرعت تاثیرپذیرترین عامل برای پیاده سازی بالکچین در صنعت موردنظر هستند. همچنین شاخص مشارکت با صنعت برای پیاده سازی بالکچین دارای بیشترین اهمیت در بین عوامل است. در نتیجهی تحلیل ویکور فازی تردیدی، شرکت کاله و هراز دارای باالترین رتبه مطلوبیت در بین شرکتهای فراورده لبنی استان مازندران برای پیاده سازی بالکچین است.