1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های برون سپاری مالی مبتنی بر پاداش
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جمع سپاری مالی، پلتفزم های جمع سپاری مالی، عوامل موفقیت، دلفی فاسی، دیمتل فاسی
سال 1398
پژوهشگران فاطمه مجاورنوا ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد ولی پور خطیر

چکیده

روغؾپبضی هبلی ثب ایزبز ثؿتطی ه بٌؾت ر تْ هکبضوت ػو مَ هطزم زض تبهیی ه بٌثغ هبلی ه ضَز یًبظ وؿت وٍبض بّی پًَب ذلالب ،ًِ ض قٍی وبضآ ثطای ضفغ هکیلات بًقی اظ تبهیی هبلی اظ عطیک ه بٌثغ ؾ تٌی ث قوبض هیض زٍ. پػ فٍّ حبضط ثب توطوع ثط فضبی روغؾپبضی هبلی هجت یٌ ثط پبزا زض وک ضَ ایطای، ثطآی اؾت تب ػ اَهل ه حَط ثط هیعای ه فَمیت پط غٍ بُّی روغ- ؾپبضی هبلی، ضا ق بٌؾبیی ثطضؾی وًبیس. ثطای ایی ه ظٌ ضَ، پؽ اظ ا زًبم هغبلؼبت وتبثرب اًِی ثطضؾی بّی هیسایً، ػ اَهل ه حَط ثط ه فَمیت پط غٍ بُّی روغؾپبضی هبلی هجت یٌ ثط پبزا ق بٌؾبیی قس ثب ث طْ گُیطی اظ ظًطات فّت تی اظ ذجطگبی فؼبل زض ح ظَ روغؾپبضی هبلی ایطای، ؿًجت ث ث هَی ؾبظی ػ اَهل هصو ضَ اظ عطیک تی یٌه زلفی فبظی السام گکت اِؾت. زض گبم ثؼس، ض اٍثظ ؾبذتبضی ثیی طّوسام اظ ػ اَهل ولیسی ث هَیؾبظی قس ،ُ ثب اؾتفبز اظ ض ٍ زیوتل فبظی تجییی قس اُؾت. ،» ویفیت پبزا « ،»ُ هجلغ سّف پط غٍ « تًبیذ حبوی اظ آی اؾت و اظ هیبی 9 ه لَف ولیسی ثطضؾیقس ،ُ چ بْض ه لَف ثؼ اٌَی ػ اَهل تبحیطگصاض ق بٌذت قس اُ سً. » قفبفیت وً ا لٍی هحه لَ « »ُ ویفیت ت نَیف پط غٍ