1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی ریسک های شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم استنتاج فازی، تجزیه و تحلیل حالات و اثرات شکست
سال 1396
پژوهشگران محمد ولی پور خطیر ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، الهه شاکری کناری

چکیده

با توجه به اهمیت زیاد تجهیزات و دستگاه های نیروگاه برق و افزایش روزافزون هزینه های ناشی از خرابی این دستگاه ها، اهمیت مدیریت نگهداشت روز به روز بیشتر می گردد. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت بندی شکست های دستگاه ها و ماشین آلات در نیروگاه برق می باشد که از یک رویکرد مبتنی بر FMEA فازی استفاده کرده و با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای اقدام به ارزیابی شکست ها می-کند. داده های اصلی تحقیق حاضر با روش میدانی و از طریق مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده است. به این ترتیب که ابتدا با نظر سنجی از خبرگان، دستگاه های مهم و سپس شکست های با اهمیت برای هریک از دستگاه های نامبرده فهرست شدکه در ادامه از این اطلاعات به منظور تشکیل FMEA فازی و مدل سیستم استنتاج فازی استفاده می شود. براساس مطالعات، شکست "نشتی لوله کندانسور" در دستگاه کندانسور توربین و "خرابی بوش نگهدارنده بلبرینگ" در دستگاه الکتروموتور دارای بیشترین ریسک بوده و شکست های دستگاه های دیگر به ترتیب در اولویت های پایین تر قرار می گیرند.