1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تعیین ریسک های موثر در زنجیره تامین پایدار در شرکت های منتخب صنایع لبنی با استفاده از نظریه کریتیک
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پایداری، مازندران، ریسک های زنجیره تامین پایدار، کریتیک، صنایع لبنی
سال 1400
مجله راهبردهاي بازرگاني
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی فلاح پور ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

با جهانی شدن و افزایش فعالیت های سازمانی، ریسک های گوناگونی در سطوح مختلف در صنایع های متفاوت وجود دارد. تحقیقات مربوط به شناسایی ریسک ها در زنجیره تأمین به طور عمده با موارد مهم پایداری رفتار نادرستی داشته است. علاوه بر این ، دانش کمی در مورد ریسک های زنجیره تامین پایدار و نحوه تحمیل خسارات برای شرکت ها وجود دارد. هدف از این پژوهش شناسایی و تعیین میزان اهمیت ریسک های موثر در زنجیره تامین پایدار در صنعت مذکور می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای (مطالعه متون، کتب، مقالات، مجلات، پایان نامه های مرتبط) بوده است و ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار از این طریق استخراج شدند. در مرحله بعد از روش دلفی فازی و تکنیک کریتیک استفاده شده است. روش دلفی فازی به منظور بومی سازی و روش کریتیک برای تعیین درجه اهمیت عوامل مورد مطالعه است. در این تحقیق از شرکت های منتخب حوزه فرآورده های لبنی استفاده شده و خبرگان و متخصصین مرتبط با شرکت کاله، هراز، گلا و بهارستان به عنوان جمعیت خبرگی پژوهش، مورد تمرکز و مطالعه قرارگرفته شده است. تعداد کل متخصصین در شرکت مذکور، 7 نفردر نظر گرفته شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که از بین 29 ریسک موثر در زنجیره تامین پایدار در صنعت مذکور، تحریم دارای بیشترین درجه اهمیت با میزان 0503/0 و مشکلات فرهنگی دارای کمترین درجه اهمیت با میزان 0236/0 می باشد.