1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین، ریسک، تابآوری، زنجیره تأمین تابآور.
سال 1394
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، سحر ولی پور پرکوهی

چکیده

امروزه زنجیرههای تأمین با تغییرات متعددی روبرو هستند که این تغییرات باعث افزایش پیچیدگی و آسیبپذیری آنها در برابر اختلالات میشوود. زنجیره تأمین مدرن فقط یک زنجیره سواده یا مجموعهای از فرآیندها نیسوت بلکه شوهکهای پیچیدهای از شوورکتهای وابسووته به یکدیگر اسووت و مواد، کالاها، خدمات و اطلاعات را از مهدأ تا محل تحویل مدیریت و کنترل کرده و بههود میدهد تا نیاز مشوتریان را با پایینترین قیمت ممکن رفع کند و اختلال در این شوهکه میتواند در هر زمان و در هر قسمت از آن رخ دهد، بنابراین یک زنجیره تأمین برای بقا باید تابآور شود. تابآوری زنجیره تأمین توانایی زنجیره تأمین در رسیدگی به اختلال است، بدون اینکه بر عملکرد آن تأثیر بسزایی بگذارد. در مقاله حاضوور با مرور ادبیات موضوووعی مربوب به تابآوری زنجیره تأمین، به بررسووی اهمیت تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در محیط جدید کسووبوکار پرداختیم. پس از بررسووی پژوهشهای انجامشووده در این زمینه، مقایسووه این پژوهشها از منظر توجه به بخشهای مختلف زنجیره تأمین ارائه گردید. در پایان نتیجهگیری شووده اسووت که بیشووتر ملالعات به زنجیره توأمین بوه عنوان یوک کول پرداختوهانود و پژوهشهای صوووورت گرفته مرتهط با بخشهای مختلف زنجیره تأمین از قهیل تأمینکنندگان، تولید، توزیع و فروش و منابع انسانی بسیار اندک میباشد.