1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تطبیقی اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زنجیره تأمین لارج، تکنیک FDANP، ISM، اقدامات پارادایم های لارج، صنایع لبنی
سال 1396
پژوهشگران زین العابدین اکبرزاده ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، مهرداد مدهوشی ، حسنعلی آقاجانی

چکیده

طی سال های اخیر، پارادایم زنجیره تأمین لارج که ترکیبی از چهار تفکر ناب، چابک، تاب آور و سبز است به عنوان یکی از گزینه های انتخابی برای زنجیره تأمین سازمان ها ظهور پیدا نمود که مزایای چهار پارادایم را شامل می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است با مروری بر ادبیات تحقیق اقدامات مربوط به هریک از پاردایم های زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور و سبز (لارج) را شناسایی و با استفاده از روش دلفی فازی در زنجیره تأمین صنایع لبنی بومی سازی نماید. سپس، با استفاده از تکنیک FDANP درجه اهمیت اقدامات زنجیره تأمین لارج را تعیین و نقشه روابط تأثیرگذاری آنها را ترسیم نماید. در نهایت با استفاده از ISM اولویت استقرار اقدامات لارج را در زنجیره تأمین صنایع لبنی تعیین نماید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، تولید به هنگام (0657/0) و تولید بر اساس زمان تکت (0651/0) مهم ترین و مشارکت فعالانه مدیران و کارکنان در فرآیند بازیابی (0219/0) کم اهمیت ترین اقدامات و پارادایم ناب مهم ترین (307/0) و پارادایم سبز کم اهمیت ترین (178/0) پارادایم در زنجیره تأمین صنایع لبنی هستند. هم چنین تولید به هنگام، تولید بر اساس زمان تکت، روابط با تأمین کنندگان و توسعه قابلیت رویت بالاترین اولویت استقرار را در زنجیره تأمین صنایع لبنی دارند.