1403/03/04
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی و حل مسئله چندهدفه مسیریابی وسایل نقلیه شرکتهای پخش با محدودیتهای فازی و احتمالی (مطالعه موردی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فراابتکاری چندهدفه موردبررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از کارا بودن الگوریتم بوده است. در ادامه با استفاده از الگوریتم پیشنهادی به حل مسئله مسیریابی شرکت مورد مطالعه پرداخته شد و راهکارهای عملی با توجه به نیاز مدیریت شرکت ارائه گردید
سال 1398
مجله پژوهش هاي نوين در تصميم گيري
شناسه DOI
پژوهشگران زینب اسدی ، محمد ولی پور خطیر ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی

چکیده

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه از مه متری ن مسائل برنامهریزی حمل ونق ل است. مسئله مسیریابی در شرکتهای توز یع و پخش که حمل ونق ل ب خش عم ده هزینهها ر ا به خود اختصاص میدهد، بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش با توجه به نیاز موجود در شرکتهای توزیع و پخش و در نظر گرفتن محدودیتهای دنیای واقعی مانند زمان سرویس احتمالی، تقاضای فازی و محدودیت پنجره زمانی یک مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه گردید، سپس با کمک فنون تحلیلی، مدل غیرخطی به مدل خطی تبدیل شد. از برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی استفاده شد. ب ا توجه به انپ ی_سخت GAMS نرمافزار بودن مسئله مذکور و بهمنظور حل آن در ابعاد بزرگ، الگوریتم ژنتیک مرتبسازی نامغلوب طراحی شد. (MOACO) و الگوریتم بهینهسازی چندهدفه کلونی مورچگان (NSGA-II) نخبهگرا کارایی الگوریتمهای طراحیشده، با استفاده از شاخص های سنجش کار ایی الگوریتمهای