1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه‌ای مبتنی بر روش فراترکیب
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پایداری، اقتصاد چرخه‌ای، سطوح اقتصاد چرخه‌ای، فراترکیب، مدل مفهومی.
سال 1402
مجله پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی
شناسه DOI
پژوهشگران احسان میرانی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمد ولی پور خطیر ، ایرج مهدوی

چکیده

اقتصاد چرخهای به عنوان یک نگاه نوین غیرخطی و چرخهای در حوزه های تولید و مصرف توانسته مزایای زیادی را برای حامیان خود ایجاد نموده و توجه بسیاری از محققان، شرکتها، کشورها و تصمیم گیرندگان حوزه کسب و کار را به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی جامع ابعاد و عوامل موثر اقتصاد چرخهای در سطوح کلان، میان شرکتی و خرد، سعی در توسعه ای ن مفهوم داشته است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از روش کیفی فراترکیب برای غربالگری شاخصهها استفاده شده است. مقالات انگلیسی زبان چاپ شده مرتبط با اقتصاد چرخه ای بین سالهای 2015 تا فوریه 2020 ملاک عمل قرار گرفتند. در مجموع 346 مقاله بدست آمد، که از این تعداد 114 مقاله مربوط به پایگاه علمی وب آف ساینس و 233 مقاله آن مربوط به پایگاه علمی اسکوپوس میباشد که پس از طی مراحل فراترکیب، در نهایت 104 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل موضوعات مستخرج، با توجه به سطوح سهگانه اقتصاد چرخهای در قالب ابعاد هدف، استراتژی، مولفهها، الزامات، توانمندسازها، ابزار، شاخصههای ارزیابی، عوامل کلیدی موفقیت و تسهیلکنندهها طبقهبندی و در مدل مفهومی ارائه شدند. به منظور ارزیابی میزان توافق و آزمون کاپا استفاده شد ه است و مقدار ضریب کاپا spss میان کدگذاریهای تحقیق، از نرم افزار 0.847 بدست آمده است که نشانهنده توافق میان کدگذار یهاست. از پیشنهادات تحقیق میتوان به آموزش و آگاهیبخشی جامعه، تدوین استانداردهای حمایتی، ابهام زادیی حقوقی و مالکیتی شراکت صنعتی و هدفگذاری مجد د براساس منافع محیط و اجتماع اشاره نمود.