1403/03/02
عبد الحمید صفایی قادیکلایی

عبد الحمید صفایی قادیکلایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 9111125021

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه چهارچوب عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بازاریابی مشتریان فناوری آموزش دانشگاه مازندران
سال 1400
مجله مطالعات رفتار مصرف كننده
شناسه DOI
پژوهشگران محمد خراسانی ، حسنعلی آقاجانی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی

چکیده

طبیعت بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری دانشگاهی در جامعه از طریق تبدیل دانش و تحقیقات به نوآوری و تولید کالاها و ارائه خدمات ایجاب می کند که اینکار از طریق تعامل و ارتباط نزدیک بین دانشگاه و جامعه عملیاتی شود. هدف تحقیق حاضر ارائه چهارچوب تبیین عوامل مؤثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران و فروش خدمات آموزشی آن به جامعه است. بدین منظور پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای اصلی و فرعی، با استفاده از نظرات 12 نفر از خبرگان به ارزیابی، بومی سازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراج شده بوسیله تکنیک دلفی ساعتی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک دیمتل شده است. یافته ها نشان داده اند که از بین 21 متغیر بومی منتخب مرتبط با بازاریابی و جذب مشتریان فناوری آموزشی در قالب چهار متغیر اصلی(سخت افزاری، نرم افزاری، مغزافزاری و سازمان افزاری)، متغیرهای کتابها و محتویات آنها، و مهارتهای تدریس بعنوان اثرگذارترین، و متغیرهای شرکت های نوپا در مراکز رشد، مرکز ارتباط با صنعت، و پایگاه آموزش دانشجویان در صنعت، بعنوان اثرپذیرترین متغیرها بوده اند در پایان توصیه شده است که بمنظور توفیق در بازاریابی و جذب تقاضای مشتریان فناوری آموزشی در دانشگاه مازندران، ضمن توجه به همه متغیرها، لازم است به متغیرهای علی مؤثر بر راه اندازی و تقویت مراکز کارآفرینی، نوآوری، انتقال فناوری و . . . حتی در تراز بین المللی متناسب با شاخه های مختلف علوم توجه شود.