29 اسفند 1401

قدسیه رضوانیان

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 35302669
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

علایق پژوهشی

  • نقد ادبی
  • ادبیات روایی
  • ادبیات معاصر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مقدسه کوچک زاده، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی، قدسیه رضوانیان (1401) سبک شناسی لایه ای تذکرةالاولیاء عطار در سه لایۀ واژگانی، نحوی وبلاغی کاوش نامه: 54; 47-89
2
فاطمه هدایت نژاد، رضا ستاری، قدسیه رضوانیان (1401) مدرنیسم سرخورده در شعر فروغ فرخزاد پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 6- ش 17; 1- 23
3
قدسیه رضوانیان (1401) بررسی کتاب پژوهشی جامعه شناختی در نثر داستانی جدید فارسی و آسیب شناسی ترجمه آن پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: دوره 22، ش 3 / پیاپی 103; 171-195
4
قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، لیلا درویشعلی پوراستانه (1400) بررسی انتقادی جریان فرهنگ نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: دوره 21، شماره 9 - شماره پیاپی 97; 321-353
5
مرتضی محسنی، مجید گل محمدی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400) تحلیل قابوسنامه از منظر روانشناسی مثبت نثر پژوهی ادب فارسی: 46; 185-210
6
مریم محمودی، قدسیه رضوانیان (1399) حزین لاهیجی؛ شاعری در کشاکش گفتمانها پژوهش های ادبی: 17 (67); 135-159
7
قدسیه رضوانیان، هدی کجوری (1399) از شهر مدرن تا حاشیه های پست مدرن در شعر امروز ادبیات پارسی معاصر: ش1 (28); 131-153
8
محمد عالیزاده مرشت، قدسیه رضوانیان، سمانه جعفری (1399) تحلیل انتقادی صورت و محتوای اشعار کتاب های فارسی دورة دوم متوسطه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: ش 4 (80); 327-353
9
هدی کجوری، قدسیه رضوانیان (1399) بررسی شگردهای تأثیرگذاری بر مخاطب در شعر پست مدرن ایران جستارهای نوین ادبی: ش 1 (208); 63-82
10
هاله کیانی، قدسیه رضوانیان (1398) نقد روش شناختی 16 مقاله در حوزۀ ادبیّات و سینما کاوش نامه: 4; 9-42
11
قدسیه رضوانیان (1398) بررسی تیرگی زبانی دانشجویان؛ چگونگی و چرایی مطالعات زبانی و بلاغی: 19; 213-232
12
هاله کیانی، قدسیه رضوانیان (1398) نقد آسیب شناسانه درس نامه های فارسی عمومی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 19; 181-205
13
مریم محمودی، قدسیه رضوانیان (1398) بررسی چرایی و چگونگی ضد هنجار زبانی- اخلاقی در شعر بازگشت شعر پژوهی: 1; 105-128
14
بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، هدیه کثیری (1398) رمانتیسم اتوبیوگرافیک )شرح حالی( در شعر امیری فیروزکوهی پژوهشنامه ادب غنایی: -; 237-260
15
قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، لیلا درویشعلی پوراستانه (1397) نقش مطالعات فرهنگی در تحلیل زبانی-موضوعی فرهنگ های زبان مخفی در دهه هشتاد»، فرهنگ و ادبیات عامه: 6; 233-256
16
قدسیه رضوانیان (1397) مناسبات بینامتنی شعر رمانتیسم سیاه و شعر پست مدرن پژوهشنامه مکتب های ادبی: 3; 99-127
17
قدسیه رضوانیان، هاله کیانی (1397) نقد و تحلیل ماهیت علمی پژوهش های ادبی بر اساس ارزیابی انتقادی کتاب های روش تحقیق در ادبیات فارسی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 2; 115-143
18
رضا ستاری، قدسیه رضوانیان، سوگل خسروی (1396) توتم در منظومه های حماسی پس از شاهنامه با تکیه بر منظومه های گرشاسب نامه، سام نامه، کوش نامه، برزونامه متن شناسی ادب فارسی: د 9- ش 4; 71-91
19
قدسیه رضوانیان (1396) سیاحت و پیوند آن با نگرش نقاد در سیاحت نامه ابراهیم بیگ برنامه ریزی و توسعه گردشگری: س6 ش 21; 136-152
20
قدسیه رضوانیان، هاله کیانی (1396) ارزیابی انتقادی مقالات ادبی دانشگاهی از منظر هژمونی ایدئولوژیک و روش شناسی نقد ادبی: س 10 -ش 37; 59-88
21
قدسیه رضوانیان، احمد احمدی شیخلر (1396) توصیف در داستان رستم و سهراب پژوهش زبان و ادبیات فارسی: ش 44; 1-32
22
قدسیه رضوانیان، مریم محمودی (1395) بررسی انطباقی آثار یوسف اعتصامی با شعر پروین اعتصامی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی: ج 24- ش 81; 179-199
23
قدسیه رضوانیان، ندا غیاثی، محمد اعظم زاده (1395) مطالعه تأثیر روایت استعاری فردوسی بر شاهنامه نگاری ادبیات تطبیقی-ویژه نامه نامه فرهنگستان: 1-13; 130-160
24
قدسیه رضوانیان، امیرحسین بهمنی (1395) بررسی طرح روایی مناظره در الهی نامه عطار متن شناسی ادب فارسی: 30-2; 61-72
25
قدسیه رضوانیان، فاطمه هدایت نژاد (1394) بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک در شعر سهراب سپهری و ویلیام بلیک ادبیات تطبیقی: 13; 101-120
26
قدسیه رضوانیان، محمد زارعی (1394) بررسی تطبیقی ایزدان داوری در اوستا و شاهنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: ش 41; 195-223
27
قدسیه رضوانیان، مرضیه ابراهیمی (1394) مطالعه تطبیقی شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و سینمای موج نو ادبیات تطبیقی-ویژه نامه نامه فرهنگستان: 12; 78-104
28
قدسیه رضوانیان، زهرا مقدسی (1394) دیالکتیک تشبیه در تاریخ بیهقی مطالعات زبانی و بلاغی: س6- ش11; 95-120
29
30
قدسیه رضوانیان، هاله کیانی (1394) بازنمایی هویت زن در آثار داستاننویسانِ زنِ دهة هشتاد ادب پژوهی: 31; 39-63
31
قدسیه رضوانیان، احمد خلیلی (1393) گفتمان شناسی شعر پست مدرن در ایران مطالعات جامعه شناختی: دوره 6- ش 2; 263 تا 286
32
غلامرضا پیروز، قدسیه رضوانیان، سروناز ملک (1393) فراداستان تاریخ نگارانه؛ مطالعۀ موردی: مارمولکی که ماه را بلعید مجله فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی ادب پژوهشی(دانشگاه گیلان): 27; 163-186
مقاله ارائه‌شده
1
نسرین اسدپور، بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، رضا ستاری (1400) تحلیل مولفه های سوررئالیستی در رمان گاوخونی اولین همایش ملی نقد ادبیات داستانی ایران، ایران¡ تهران
2
بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، فاطمه تقی زاده (1395) بررسی خاستگاه مضامین اخلاقی آفرین نامه بوشکور بلخی اولین کنگره بین المللی مولاناپژوهی، ترکیه¡ قونیه
3
بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان، هدیه کثیری (1395) زندگی نامه خودنوشت در اشعار امیری فیروزکوهی یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ رشت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فاطمه هدایت نژاد، رضا ستاری، قدسیه رضوانیان، محمد تقی قزلسفلی (1400) بررسی شعر معاصر بر اساس نظریه ی ناموزونی تاریخی- فرهنگی
2
مجید گل محمدی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400) مثبت اندیشی در ادب فارسی از آغاز تا قرن 7 هجری
3
فاطمه آقاگلنژاد، بتول مهدوی، قدسیه رضوانیان (1399) بررسی سبک زنانه در دیوان مهستی گنجوی با رویکرد سبک شناسی انتقادی
4
ایوب عزیزی، فرزاد بالو، قدسیه رضوانیان (1398) بررسی غزلیات حافظ با تکیه بر مفهوم آپوریا در اندریشه ی ژاک دریدا
5
حسین شفیع زاده، قدسیه رضوانیان، احمد غنی پور ملکشاه (1398) بررسی «رساله دلگشا» و «منظومه موش و گربه» عبید زاکانی با رویکرد مطالعات فرهنگی
6
شیما عبدی، شهرام احمدی، قدسیه رضوانیان (1397) بررسی سمبوایسم شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
7
مریم محمودی، قدسیه رضوانیان، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی (1397) بررسی گفتمانی بازگشت ادبی
8
هاله کیانی، قدسیه رضوانیان، غلامرضا پیروز، علیرضا نیکویی (1396) بررسی وضعیت نقد ادبی در نشریات دانشگاهی
9
فاطمه بافکر، فرزاد بالو، قدسیه رضوانیان (1395) بحران مخاطب در شعر معاصر (با تاکید بر شعر زبانگرای براهنی و شاگردانش
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
قدسیه رضوانیان (1397) ادبیات و اقتصاد آزادی دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان (1398 - اکنون)
  • مشاور امور بانوان رئیس دانشگاه مازندران (1393 - اکنون)
  • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران (1389 - 1391)
بیشتر