06 فروردین 1402
مصطفي عزيزي شمامي

مصطفی عزیزی شمامی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
تلفن: 01135302697
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، خوارزمی ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: راهکارهای توسعه بازاریابی آموزش عالی غیر دولتی در ایران
 • فوق لیسانس مدیریت آموزشی ، خوارزمی ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: انتخاب دانشجویان: بررسی رابطه وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه با ادراک آنها از سرمایه گذاری در تحصیلات تکمیلی
 • لیسانس علوم تربیتی ، مازندران ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان پایان‌نامه: -----
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدیریت آموزشی
 • رهبری آموزشی
 • یادگیری الکترونیک
 • بهسازی منابع انسانی
 • اقتصاد آموزش
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مصطفی عزیزی شمامی، مریم رضایی (1400) بررسی و مدل یابی یادگیری الکترونیکی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانشجویان دانشگاه مازندران آموزش علوم دریایی: دوره 6 شماره 27; 15-29
2
میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، مهدی مهری (1400) بررسی موانع ارتقای زنان به پست های مدیریتی از دیدگاه معلمان زن شهرستان قائمشهر پژوهش نامه زنان: دوره 12 شماره 38; 139-160
3
ابراهیم قره مشک غراوی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1400) بدفهمی های دانش آموزان دوزبانه در دروس فارسی و نگارش و نقش زبان مادری روان شناسی تربیتی: 61; .
4
مصطفی عزیزی شمامی، مهدی شاهرخ، نیلوفر محرمی (1400) نیازسنجی آموزشی، مهارتی و نگرشی اعضای هیأت علمی رشتۀ زبان و ادبیات عربی از دیدگاه دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش ادبیات عربی دانشگاه های دولتی کشور) مجله علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی: دوره 17، شماره 58 - شماره پیاپی 58 بهار 1400; صفحه 155-180
5
6
فاطمه مرحمتی، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1399) بررسی رابطه یادگیری خود راهبر با دانش شهروندی الکترونیک و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه مازندران و دانشگاه علوم پزشکی بابل دوفصلنامه آموزش پزشکی: جلد 9 شماره 1; صفحات 18-29
7
حسن بختیاری، مصطفی عزیزی شمامی (1399) توسعه فرهنگی فرماندهان و مدیران راهبردی از طریق طراحی الگوی تربیت و تعالی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: جلد 9 شماره 3; 9-39
8
9
مصطفی عزیزی شمامی (1399) جذب و گزینش تربیت معلم در ایران (روند تحولات و وضعیت کنونی) دانشنامه ایرانی برنامه درسی: 1; 1-9
10
سید عباس خلیقی پور، مصطفی عزیزی شمامی، راضیه یوسف بروجردی، رضا هویدا (1399) بررسی تأثیر سبک رهبری اصیل بر جو نوآورانه سازمانی از طریق توانمندسازی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مدیریت منابع انسانی پایدار: دوره 2 شماره 2; 179-199
11
مصطفی عزیزی شمامی، فاطمه اسودیان، نیلوفر محرمی (1399) موانع ارتقاء جایگاه مدیریتی زنان درآموزش و پرورش استان مازندران مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: جلد 9 شماره 1 شماره پیاپی 33; 155-125
12
Mostafa Azizi Shamami (2020) Market orientation in higher education: positioning marketing in Iranian higher education Journal of International Marketing Modeling: Volume 1, Issue 1; 45-54
13
مصطفی عزیزی شمامی، صمد ایزدی، فیروزه بابائیان (1399) بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی: دوره 11 شماره 41; 117-134
14
راضیه یوسف بروجردی، سید علی سیادت، مصطفی عزیزی شمامی، سید عباس خلیقی پور (1398) تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پژوهشنامه مدیریت اجرایی: دوره 11 شماره 22; 35-55
15
علی جعفری راد، مصطفی عزیزی شمامی، نیلوفر محرمی (1398) مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه: یک پژوهش آمیخته فصلنامه توسعه استعداد: 1; 102-127
16
رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی، فرخنده گرایلی (1398) بررسی رابطۀ دانش مدیریت کلاس درس و خستگی عاطفی با نقش تعدیل گری خلاقیت تدریس پژوهی: دوره هفتم شماره 3; 226-244
17
میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، سیروس منصوری (1398) تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران بر مبنای نقش های جنسیتی با تأکید بر مشاغل مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 8(2); 65-93
18
صمد ایزدی، زهرا ثقفیان، مصطفی عزیزی شمامی (1398) نیازسنجی آموزشی معلمان تربیتبدنی استان مازندران پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی: دوره 15 شماره 29; 195-212
19
Mostafa Azizi Shamami, Ali Asghar Hayat (2018) The role of irrational beliefs in predicting teacher’s organizational commitment international journal of occupational hygiene: VOL 10 NO 4; 218-225
20
ابراهیم صالحی عمران، میمنت عابدینی بلترک، مصطفی عزیزی شمامی، کوثر کشاورز (1397) رابطه بین اعتیاد به اینترنت و افسردگی در بین دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهرستان کردکوی با تأکید بر نوع شبکههای مجازی journal of education and community health: 5(1); 13-18
21
مصطفی عزیزی شمامی (1396) راهکارهای توسعه بازاریابی در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی: یک پژوهش آمیخته مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 6; 105-139
22
Raziyeh Yousof Boroujerdi, Mostafa Azizi Shamami, Ali Asghar Hayat, Meimanat Abedini baltork (2018) Investigation of Preferential Factors of Users of Online Learning Systems for Ease of Learning interdisciplinary journal of virtual learning in medical sciences: 9; 1-7
23
مصطفی عزیزی شمامی، زهرا جعفری کرفستانی، میمنت عابدینی بلترک (1396) بررسی ارتباط نگرش به یادگیری الکترونیک و خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد: 12(1و2); 114-126
24
علی جعفری راد، مصطفی عزیزی شمامی، زهرا جعفری کرفستانی (1394) بررسی وضعیت رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کیفیت خدمات دانشگاههای دولتی شهر تهران آموزش مهندسی ایران: 68; 113-125
25
مصطفی عزیزی شمامی، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، محمد رضا بهرنگی (1394) توسعه بازار گرایی آموزش عالی: محدودیت ها و فرصت ها در بازار آموزش عالی ایران مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 4; 183-206
مقاله ارائه‌شده
1
رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی، سودابه محمودی (1399) بررسی تحلیلی انطباق محتوای آموزشی با مهارتهای موردنیاز بازار کار )با نگرش به رشتههای مدیریت آموزشی و بهسازی منابع انسانی( اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، ایران¡ مشهد
2
مصطفی عزیزی شمامی، نیلوفر محرمی (1399) بررسی برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی از منظر آموزش مهارتهای اشتغالزایی اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، ایران¡ مشهد
3
مصطفی عزیزی شمامی، نیلوفر محرمی (1399) بررسی میزان درک فارغالتحصیلان مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی از مهارتهای اشتغالزایی اولین همایش برنامه درسی و اشتغال، ایران¡ مشهد
4
مصطفی عزیزی شمامی، سجاد هدایتیان (1398) تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های محیط زیست پایدار چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محمودآباد
5
زهرا صالحی، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1398) بررسی نقش مدیران گروههای آموزشی در رهبری برنامه درسی دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، ایران¡ شیراز
6
زهرا حسینی سیده ، صمد ایزدی، مصطفی عزیزی شمامی (1398) بررسی برنامه درسی زائد در رشته علوم تربیتی دوره کارشناسی )مدیریت و برنامه ریزی آموزشی( از دیدگاه اساتید دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، ایران¡ شیراز
7
مصطفی عزیزی شمامی، ابراهیم صالحی عمران، ربابه غلامی (1397) بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و رهبری توانمند ساز در مدارس استان مازندران سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محمود آباد
8
مصطفی عزیزی شمامی (1397) بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان بعنوان یکی از کارکردهای رهبری آموزشی سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، ایران¡ محمود آباد
9
مصطفی عزیزی شمامی، فاطمه حسام، طاهره مهقانی (1397) نقش تلویزیون در فرآیند اجتماعی شدن کودکان پیش از دبستان از نظر والدین شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
10
مصطفی عزیزی شمامی، محجوبه امدادی (1397) بررسی رابطه بین نحوه ادراک از سبک های فرزندپروری والدین و مهارت های اجتماعی کودکان پیش از دبستان شهر بابلسر شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
11
مصطفی عزیزی شمامی، زینب علی نژاد ماهفروزی، معصومه معصوم نیا سماکوش (1397) بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کودکان پیش از دبستان با مادران شاغل و خانه دار (مطالعه موردی شهربابل) شانزدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ برنامه درسی آموزش پیش از دبستان: چالش ها و فرصت ها، ایران¡ بابلسر
12
مصطفی عزیزی شمامی، حاتم فرجی ده سرخی (1397) بودجه ریزی دانش آموز محور: مشتری مداری و عدالت در نظام آموزشی همایش مدیریت و تامین منابع در آموزش و پرورش، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
راضیه احمدی، مصطفی عزیزی شمامی، میمنت عابدینی بلترک (1400) تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه های محیطی گردشگری
5
6
7
فاطمه امیری، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1400) بررسی دانش محتوایی تربیتی دبیران ریاضی دوره متوسطه و چگونگی توسعه آن
8
9
ولی الله زارع، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1398) بررسی اثربخشی طرح تعالی و تدبیر مدیران مدارس بر کیفیت برنامه ریزی درسی مدارس
10
11
زهره دادخواه، رضا میرعرب رضی، مصطفی عزیزی شمامی (1397) بررسی روش های خلاقانه اساتید دانشگاه مازندران در تدریس
12
13
14
15
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مصطفی عزیزی شمامی (1400) آموزش عالی و بحران کیفیت دانشگاه مازندران
2
مصطفی عزیزی شمامی (1399) روند تحولات وضعیت کنونی جذب و گزینش تربیت معلم در ایران دانشگاه مازندران
3
مصطفی عزیزی شمامی (1397) نقد اسناد ملی آموزش و پرورش ایران

سوابق اجرایی

 • رئیس دفتر ریاست دانشگاه (1398 - 1400)
 • رئیس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه های مازندران (1398 - 1400)
بیشتر

گالری تصاویر

مصطفي عزيزي مصطفي عزيزي مصطفي عزيزي