29 شهریور 1399
صديقه لطفي

صدیقه لطفی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا برنامه ریزی شهری
تلفن: 09112122854
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
صدیقه لطفی، میلاد حسنعلی زاده (1399) تحلیل فضایی فقر شهری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد) پژوهشهای دانش زمین: سال 11 شماره 41; 152-168
2
منصوره یاراحمدی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1398) بررسی میزان تاب آوری کالبدی شهر در برابر زلزله (مورد مطالعه: نورآباد ممسنی) کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398; صفحه 147-171
3
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، فرزانه ابراهیم پور (1398) پیشنویس مقارزیابی ردپای کربن ناشی از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری (مورد شناسی: مازندران مرکزی) جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: سال نهم شماره 33; 1-22
4
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، ساسان روشناس (1398) مناطق شهری چندمرکزی: همکاری، رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری) جغرافیا و توسعه ناحیه ای: 17 (1); 249-281
5
غلامرضا ملکشاهی، صدیقه لطفی، نیلوفر تقی زاده (1398) بررسی اثرات کاربری های صنعتی-کارگاهی در مبادی ورودی شهر (مطالعه موردی شهر گرگان) جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 9; 79-98
6
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، میلاد حسنعلی زاده (1398) تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): دوره 9، شماره 1 بهار 1398; 103-124
7
صدیقه لطفی، عامر نیک پور، محمد سلیمانی (1398) بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان شهر پایدار: دوره 2، شماره 1 بهار 1398; صفحه 109-122
8
صدیقه لطفی، طاهر پریزادی، ارغوان نجاتی (1397) تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای): سال 8 شماره 4; 7-22
9
10
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده ، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1397) تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن جغرافیا و توسعه فضای شهری: سال پنجم شماره 1; 17 29
11
صدیقه لطفی، محمد صدیق، مهدی صدیق (1397) ارزیابی دسترسی عینی به پارکها وفضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه ی موردی: منطقه ی 7 تهران) نگرش های نو در جغرافیای انسانی: سال 10 شماره 2; 2-11
12
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده (1396) تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر) برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): دوره 7، شماره 3، پاییز 1396; 85-106
13
صدیقه لطفی، عامر نیک پور، سحر مهدوی (1396) ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند وکاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر ساری جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 24; 21-38
14
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده (1396) تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (نمونه موردی شهر بابلسر) مجله برنامه ریزی فضایی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): سال هفتم شماره سوم (پیاپی 26); 85-106
15
صدیقه لطفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مهناز ابراهیمیان دهاقانی (1396) سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 21; 54-76
16
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، ساسان روشناس (1396) پبررسی تطبیقی ساختار فضایی و صرفه های مکانی شهرنشینی (مطالعه موردی منطقه کلانشهری شیراز و مازندران مرکزی) جغرافیا و برنامه ریزی: سال 21 شماره 60; 197-220
17
سمیه عباسی، صدیقه لطفی، مصطفی قدمی (1396) بررسی وضعیت ایمنی پیاده روهای مجاور مراکزخرید با تاکید بر پیاده مداری ( نمونه موردی شهرساری) مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: 38; 17-36
18
صدیقه لطفی، مصطفی قدمی، میترا حسین پور عسگر (1396) مطالعه تاثیر توزیع کاربری اراضی بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی: شهر بابلسر) جغرافیا و توسعه فضای شهری: سال 4 شماره 1; 139-154
19
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395) بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری آمایش جغرافیایی فضا: شماره 21; 103-114
20
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395) بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری. مطالعه موردی: شهر خشرودپی آمایش جغرافیایی فضا: سال 6 شماره 21; 103-114
21
صدیقه لطفی، گلنوش حریری، مجتبی شهابی شهمیری (1395) بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و برنامه ریزی شهری (نمونه موردی بابل) معماری و شهرسازی آرمان شهر: 17; 365-373
22
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، الناز نیکبخت (1395) امکان سنجی کاربست رویکرد کلان شهرهای شبکه ای چندمرکزی خلاق در منطقه ی کلان شهری مازندران مرکزی جغرافیا و توسعه: 43; 1-18
23
24
صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، حیدر واحدی (1394) ارزیابی مؤلفه های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 9; 152-131
25
صدیقه لطفی، مصطفی قدمی، سارا درخشنده لزر جانی (1394) ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری محیط زیست شهرهای شمال ایران (مطالعه موردی: شهر ساری) فصلنامه شهر پایدار: 1; 24-48
26
مصطفی قدمی، صدیقه لطفی، کوکب خالق نیا (1393) بررسی تأثیر سیاس تهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعات شهری: 6; 89-103
مقاله ارائه‌شده
1
بیتا کریمی، صدیقه لطفی، محمد رضا شعبانی (1396) ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در نواحی شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی (مطالعه موردی: شهر آمل) سومین کنگره بین المللی علوم زمین وتوسعه شهری، ایران، تهران
2
صدیقه لطفی، زبیده منصور لکورج (1396) بررسی جمعیت پذیری شهرهای ساحلی استان مازندران دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران، بابلسر
3
صدیقه لطفی، مجتبی حبوبه (1396) مکان یابی مسیر های دوچرخه در شهر بابلسر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران، بابلسر
4
صدیقه لطفی، مهناز ابراهیمیان دهاقانی (1395) بررسی ارتباط ویژگی های فردی و اجتماعی و عوامل روانشناختی با توسعه کارآفرینی اکوتوریستی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک) همایش ملی آموزش عالی و توسعه پایدار گردشگری، ایران، بابلسر
5
صدیقه لطفی، سمیه عباسی (1395) بررسی کارایی سیستم حمل و نقل عمومی شهری با استفاده از GIS (نمونه موردی شهر ساری) اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، ایران، آمل
6
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1395) بررسی تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله ای با استفاده از GIS (نمونه موردی بابلسر) اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، ایران، آمل
7
صدیقه لطفی، الهه زارع (1395) بررسی اثرات گردشگری بر شهر (مطالعه موردی شهر شیراز) همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران، بابلسر
8
صدیقه لطفی، جابر صفری (1395) نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری همایش بین المللی سکونت گاه های فقیر نشین شهر، بسوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، ایران، سنندج
9
نازنین تبریزی، صدیقه لطفی، مریم نقوی (1392) توسعه پایدار گردشگری در باغ های بوتانیک (مطالعه موردی: باغ گیاهشناسی نوشهر) دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه، ایران، بابلسر
10
رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، فهیمه موسوی (1384) برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
صدیقه لطفی (1395) نگاهی به شهر هوشمند، چالش ها و فرصت ها دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
2
صدیقه لطفی (1395) ارائه سخنرانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی