10 فروردین 1402
صديقه لطفي

صدیقه لطفی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا برنامه ریزی شهری
تلفن: 09112122854
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
علیرضا جوزاک، صدیقه لطفی، عامر نیک پور (1401) تحلیل اثرات و پیامدهای الحاق روستا به شهر(مورد: روستاهای الحاقی به شهر آمل) توسعه فضاهای پیراشهری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7 بهار و تابستان خرد; صفحه 25-46
2
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، نسترن کلاشی (1401) امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه پایدار (موردپژوهی: مرکز شهر چمستان، مازندران توسعه پایدار محیط جغرافیایی: 4 (6); 1-15
3
4
Hanan Rasooli, Sedigheh Lotfi (2022) ASSESSING THE SPATIAL VARIATION OF URBAN QUALITY OF LIFE IN BASRAH GOVERNATE, SOUTH OF IRAQ International Journal of Education Humanities and Social Sciences: 5 (02); 197-206
5
6
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری (1400) تحلیل و تفسیر اثرات مفهوم اندازۀ قرضی در توسعۀ شهرهای کوچک مطالعۀ موردی: شهر بهنمیر جغرافیا و توسعه: 19 (65); 45-64
7
لیلا اقدامیان، نازنین تبریزی، صدیقه لطفی (1400) نقش شاخص های سبز رشد هوشمند شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان برنامه ریزی و توسعه گردشگری: دوره 10 شماره 38; 59-86
8
صدیقه لطفی، لیلا محمدی کاظم آبادی (1400) شناسایی و تحلیل پیشرانهای موثر بر تحول مدیریت شهری با رویکرد سناریو مبنا (مطالعه موردی: شهر اراک) توسعه پایدار محیط جغرافیایی: سال سوم شماره پنجم; 87-105
9
ابوالفضل قاسمی، مرتضی علویان، صدیقه لطفی، مریم رحمانی (1400) تحلیل مضامین حکمرانی خوب شهری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 10 (3); 117-141
10
صدیقه لطفی، سمیه عباسی (1400) تحلیل تحقق پذیری شهر خلاق در شهرهای میانی. مورد مطالعه: شهر ساری آمایش جغرافیایی فضا: 11 (40); 19-40
11
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، منصوره یاراحمدی (1400) ارزیابـی میـزان تـاب آوری شـهر نورآبـاد ممسـنی در برابـر سوانح طبیعی (زلزله) مدیریت بحران: شماره 19; 57-71
12
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، زبیده منصور لکورج (1400) ارزیابی تأثیر فرم بر پایداری محله های شهری (مورد مطالعه: آمل) مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5 تابستان 1400; صفحه 5-30
13
سپیده قدمی، صدیقه لطفی، عامر نیک پور (1399) بررسی الگوی کالبدی توسعه شهرهای شمال کشور (مورد مطالعه: شهر کیاکلا) مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 77 (25); 113-133
14
صدیقه لطفی، محمد ساسانی پور (1399) تحلیل نقش عوامل محیطی در امنیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: 15 (3); 745-758
15
صدیقه لطفی، عامر نیک پور، فاطمه اکبری (1399) سنجش و ارزیابی ابعاد کالبدی تاب آوری شهری در برابر زلزله ( مطالعه موردی منطقه 7 شهر تهران) نگرش های نو در جغرافیای انسانی: 12 (4); 19-36
16
فاطمه الله قلی تبار نشلی، صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی (1399) پیشنویس تحلیل رابطه میان تراکم ساختمانی و سطح پایداری محلات شهر بابلسر آمایش جغرافیایی فضا: 10 (36); 163-178
17
صدیقه لطفی، علی محمدنژاد (1399) تحلیلی بر رهیافت های سنجش انتشار گازهای گلخانه ای در نواحی شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی: 8 (1); 133-166
18
سهیلا حقانی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1399) بررسی ساختار فضایی منطقه شهری مازندران مرکزی با تاکید بر شبکه اجتماعی جغرافیا و توسعه فضای شهری: 12; 55-77
19
صدیقه لطفی، میلاد حسنعلی زاده (1399) تحلیل فضایی فقر شهری در فضاهای شهری (مطالعه موردی: شهر نورآباد) پژوهشهای دانش زمین: سال 11 شماره 41; 152-168
20
منصوره یاراحمدی، عامر نیک پور، صدیقه لطفی (1398) بررسی میزان تاب آوری کالبدی شهر در برابر زلزله (مورد مطالعه: نورآباد ممسنی) کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398; صفحه 147-171
21
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، فرزانه ابراهیم پور (1398) پیشنویس مقارزیابی ردپای کربن ناشی از خودروهای شخصی در سفرهای بین شهری (مورد شناسی: مازندران مرکزی) جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: سال نهم شماره 33; 1-22
22
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، ساسان روشناس (1398) مناطق شهری چندمرکزی: همکاری، رقابت یا هم رقابتی؟ (یک تحلیل مروری) جغرافیا و توسعه ناحیه ای: 17 (1); 249-281
23
غلامرضا ملکشاهی، صدیقه لطفی، نیلوفر تقی زاده (1398) بررسی اثرات کاربری های صنعتی-کارگاهی در مبادی ورودی شهر (مطالعه موردی شهر گرگان) جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 9; 79-98
24
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، میلاد حسنعلی زاده (1398) تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): دوره 9، شماره 1 بهار 1398; 103-124
25
صدیقه لطفی، عامر نیک پور، محمد سلیمانی (1398) بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی در بخش مسکونی مطالعه موردی: شهر همدان شهر پایدار: دوره 2، شماره 1 بهار 1398; صفحه 109-122
26
صدیقه لطفی، طاهر پریزادی، ارغوان نجاتی (1397) تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران) جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای): سال 8 شماره 4; 7-22
27
28
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده ، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1397) تحلیل رابطه میان فرم شهر و مصرف انرژی در بخش مسکن جغرافیا و توسعه فضای شهری: سال پنجم شماره 1; 17 29
29
صدیقه لطفی، محمد صدیق، مهدی صدیق (1397) ارزیابی دسترسی عینی به پارکها وفضاهای سبز برمبنای سفر پیاده (مطالعه ی موردی: منطقه ی 7 تهران) نگرش های نو در جغرافیای انسانی: سال 10 شماره 2; 2-11
30
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده (1396) تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر) برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): دوره 7، شماره 3، پاییز 1396; 85-106
31
صدیقه لطفی، عامر نیک پور، سحر مهدوی (1396) ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند وکاهش مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر ساری جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 24; 21-38
32
عامر نیک پور، صدیقه لطفی، مرتضی رضازاده (1396) تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (نمونه موردی شهر بابلسر) مجله برنامه ریزی فضایی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): سال هفتم شماره سوم (پیاپی 26); 85-106
33
صدیقه لطفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، مهناز ابراهیمیان دهاقانی (1396) سنجش نگرش مردم نسبت به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بوم گردی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 21; 54-76
34
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، ساسان روشناس (1396) پبررسی تطبیقی ساختار فضایی و صرفه های مکانی شهرنشینی (مطالعه موردی منطقه کلانشهری شیراز و مازندران مرکزی) جغرافیا و برنامه ریزی: سال 21 شماره 60; 197-220
35
سمیه عباسی، صدیقه لطفی، مصطفی قدمی (1396) بررسی وضعیت ایمنی پیاده روهای مجاور مراکزخرید با تاکید بر پیاده مداری ( نمونه موردی شهرساری) مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: 38; 17-36
36
صدیقه لطفی، مصطفی قدمی، میترا حسین پور عسگر (1396) مطالعه تاثیر توزیع کاربری اراضی بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی: شهر بابلسر) جغرافیا و توسعه فضای شهری: سال 4 شماره 1; 139-154
37
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395) بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری آمایش جغرافیایی فضا: شماره 21; 103-114
38
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، مریم نجفی (1395) بررسی نقشِ شهرهای نوپا و کوچک درتعادل بخشی سیستم های شهری. مطالعه موردی: شهر خشرودپی آمایش جغرافیایی فضا: سال 6 شماره 21; 103-114
39
صدیقه لطفی، گلنوش حریری، مجتبی شهابی شهمیری (1395) بررسی نقش توقعات ادراکی بویایی و شنوایی در طراحی و برنامه ریزی شهری (نمونه موردی بابل) معماری و شهرسازی آرمان شهر: 17; 365-373
40
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری، الناز نیکبخت (1395) امکان سنجی کاربست رویکرد کلان شهرهای شبکه ای چندمرکزی خلاق در منطقه ی کلان شهری مازندران مرکزی جغرافیا و توسعه: 43; 1-18
41
صدیقه لطفی، مجتبی شهابی شهمیری (1395) تغییر الگوی شهرنشینی از ساختار شهری تکمرکزی- سلسله- مراتبی به ساختارهای منطقهای شبکهای-چندمرکزی برنامه ریزی و آمایش فضا: 20 (1); 241-267
42
صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، حیدر واحدی (1394) ارزیابی مؤلفه های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 9; 152-131
43
صدیقه لطفی، مصطفی قدمی، سارا درخشنده لزر جانی (1394) ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری محیط زیست شهرهای شمال ایران (مطالعه موردی: شهر ساری) فصلنامه شهر پایدار: 1; 24-48
44
مصطفی قدمی، صدیقه لطفی، کوکب خالق نیا (1393) بررسی تأثیر سیاس تهای فضایی بر ساختار فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی مطالعات شهری: 6; 89-103
مقاله ارائه‌شده
1
صدیقه لطفی، مرتضی رضایی (1401) تاثیر فرم شهری بر شیوه های سفر(مطالعه موردی: قائمشهر) دومین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، ایران¡ گرگان
2
صدیقه لطفی، مبینا آستانی چپی (1401) ارزیابی تاب آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر کیاکلا) دومین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار، ایران¡ گرگان
3
صدیقه لطفی، لیلا محمدی کاظم آبادی (1400) برنامه ریزی راهبردی محیط زیست شهر اراک با تاکید بر منابع طبیعی دومین کنفرانس ملی تغییرات زمحیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS، ساری¡ ساری
4
صدیقه لطفی، فاطمه اکبری (1400) تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی ساختار مدیریت شهری با رویکرد آینده- پژوهی(مطالعه موردی: شهر تهران اولین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستمهای پایدار، ایران¡ گرگان
5
ندا چرام، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400) تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه 2 تهران) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، ایران¡ تهران
6
حسین احمدی نفت چالی، صدیقه لطفی (1400) بررسی عوامل موثر بر ارزش درک شده گردشگران روستایی (مطالعه موردی منطقه لفور مازندران) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، ایران¡ تهران
7
صدیقه لطفی، محمد سلیمانی (1400) تحلیل جایگاه کلانشهر تهران در سیاست دیپلماسی شهری کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، ایران¡ تبریز
8
صدیقه لطفی، نازنین تبریزی، کوثر خرسندی (1400) بررسی رشد و توزیع مراکز خرید بزرگ و تاثیر آن بر محلات شهری (مطالعه موردی: شهر آمل) اولین همایش ملی چالش ها و راه کارهای توسعه پایدار در استان مازندران، ایران¡ بابلسر
9
صدیقه لطفی، نازنین تبریزی، کوثر خرسندی (1400) بررسی رشد و توزیع مراکز خرید بزرگ و تأثیر آن بر محلات شهری اولین همایش ملی چالش ها و راه کارهای توسعه پایدار در استان مازندران، ایران¡ بابلسر
10
بیتا کریمی، صدیقه لطفی، محمد رضا شعبانی (1396) ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در نواحی شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی (مطالعه موردی: شهر آمل) سومین کنگره بین المللی علوم زمین وتوسعه شهری، ایران¡ تهران
11
صدیقه لطفی، زبیده منصور لکورج (1396) بررسی جمعیت پذیری شهرهای ساحلی استان مازندران دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
12
صدیقه لطفی، مجتبی حبوبه (1396) مکان یابی مسیر های دوچرخه در شهر بابلسر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
13
صدیقه لطفی، مهناز ابراهیمیان دهاقانی (1395) بررسی ارتباط ویژگی های فردی و اجتماعی و عوامل روانشناختی با توسعه کارآفرینی اکوتوریستی (مطالعه موردی: منطقه کویری و بیابانی خور و بیابانک) همایش ملی آموزش عالی و توسعه پایدار گردشگری، ایران¡ بابلسر
14
صدیقه لطفی، سمیه عباسی (1395) بررسی کارایی سیستم حمل و نقل عمومی شهری با استفاده از GIS (نمونه موردی شهر ساری) اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، ایران¡ آمل
15
صدیقه لطفی، غلامرضا ملکشاهی، فاطمه الهقلی تبار نشلی (1395) بررسی تاثیر تراکم ساختمانی بر پایداری محله ای با استفاده از GIS (نمونه موردی بابلسر) اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی، ایران¡ آمل
16
صدیقه لطفی، الهه زارع (1395) بررسی اثرات گردشگری بر شهر (مطالعه موردی شهر شیراز) همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
17
صدیقه لطفی، جابر صفری (1395) نقش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری همایش بین المللی سکونت گاه های فقیر نشین شهر، بسوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، ایران¡ سنندج
18
نازنین تبریزی، صدیقه لطفی، مریم نقوی (1392) توسعه پایدار گردشگری در باغ های بوتانیک (مطالعه موردی: باغ گیاهشناسی نوشهر) دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه، ایران¡ بابلسر
19
رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، فهیمه موسوی (1384) برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
سیمین عبداله زاده، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400) تاثیر مهاجرت های روستایی بر توسعه شهر (مورد مطالعه: شهر مهاباد)
2
3
4
مراد گیلانی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400) سنجش اثرات فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی:شهر ایرانشهر)
5
6
حسین احمدی نفت چالی، صدیقه لطفی، عامر نیک پور (1400) امکان سنجی ایجاد پیاده راه در بخش مرکزی شهر قائم شهر
7
شقایق شیرازی، صدیقه لطفی، نازنین تبریزی (1399) مطالعه شهر دوستدار سالمند (یک مطالعه موردی از شهر آمل )
8
لیلا اقدامیان، نازنین تبریزی، صدیقه لطفی (1399) توسعه گردشگری و شاخص های سبز رشد هوشمند شهری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
صدیقه لطفی (1400) آشنایی با روش تحقیق و مقاله نویسی فضای مجازی 7 آذر 1400
2
صدیقه لطفی (1395) نگاهی به شهر هوشمند، چالش ها و فرصت ها دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
3
صدیقه لطفی (1395) ارائه سخنرانی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سوابق اجرایی

  • رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1400 - 1404)
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه مازندران (1399 - 1399)
  • معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1390 - 1393)
  • مدیر دفتر روابط بین الملل دانشگاه مازندران (1389 - 1390)
  • مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری (1385 - 1387)
بیشتر