09 فروردین 1402
رحيم بردي آنامرادنژاد

رحیم بردی آنامرادنژاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
تلفن: 01135302687
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جغرافیا وبرنامه ریزی شهری (1379 - 1383)
  • فوق لیسانس جغرافیای انسانی (1370 - 1373)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رحیم بردی آنامرادنژاد، محمد سلیمانی (دانشجوی دکتری)، بهناز محمدیاری (1401) تحلیل فضایی فقر شهری در شهر بیجار برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی: 13; 123-152
2
رحیم بردی آنامرادنژاد، علی شجاعیان (1401) بررسی تطبیقی شهرستان های استان مازندران در برخورداری از خدمات شهری مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 30; 213-234
3
رحیم بردی آنامرادنژاد، محمود آروین (1400) بررسی تأثیر مؤلفه های بستر فردی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی )مطالعه موردی: شهر قائمشهر( پژوهش و برنامه ریزی شهری: 46; 52-67
4
رحیم بردی آنامرادنژاد (1399) ماهیت دگرگونی شهری در شهر تاریخی مرو پژوهشنامه خراسان بزرگ: 38; 73-90
5
رحیم بردی آنامرادنژاد، محمود آروین، حسین فرهادیخواه (1399) بررسی توان تاب آوری مناطق در برابر مخاطرات ‏ ‏(مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)‏ جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای: 38; 283-296
6
سهیلا حقانی، صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد (1399) بررسی ساختار فضایی منطقه شهری مازندران مرکزی با تاکید بر شبکه اجتماعی جغرافیا و توسعه فضای شهری: 12; 55-77
7
رحیم بردی آنامرادنژاد، فرزانه رازقی، محمود آروین (1398) ارزیابی مولفه های کیفیت فضا در پیاده راههای شهری(نمونه موردی: پیاده راه فرهنگی رشت) جغرافیا و برنامه ریزی: 69; 1-23
8
رحیم بردی آنامرادنژاد، الهه زارع (1398) ارزیابی میزان و عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر شیراز) مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 20; 7-25
9
رحیم بردی آنامرادنژاد، سعید ملکی، فاطمه رزمگیر، لیلا کشتگر (1398) تحلیل ویژگی های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله 3 شهر ایوان) آمایش محیط: 45; 1-24
10
رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور، زهره حسنی (1397) تحلیل کالبدی– فضایی نواحی شهری براساس شاخص های رشد هوشمند شهری(مطالعه موردی: بابل) پژوهش و برنامه ریزی شهری: 34; 19-30
11
رحیم بردی آنامرادنژاد (1397) شبکه شهری در کشورهای اسلامی آسیای مرکزی تحقیقات جغرافیایی: سی وسه; 108-126
12
رحیم بردی آنامرادنژاد، زهره بلوری (1396) مولفه های تاثیرگذار در ارتقا امنیت فضاهای عمومی (مورد مطالعه: پارکهای شهرآمل) آمایش محیط: 39; 131-155
13
رحیم بردی آنامرادنژاد، الهه زارع، فاطمه قاسمپور (1396) سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری شهرداری بابلسر برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): چهارم (27); 57-72
14
رحیم بردی آنامرادنژاد، عیسی آنامرادنژاد (1396) تحلیلی بر موقعیت مرکزی شهرهای مرکز استانی ایران با تاکید بر ارتباطات جاده ای وهوایی با استفاده از نرم افزار گفی پژوهش و برنامه ریزی شهری: 30; 19-34
15
عامر نیک پور، رحیم بردی آنامرادنژاد، علی اصغر ملاحسینی (1396) سطح بندی محلات براساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن در بابلسر مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 15; 100-123
16
علی مهدی، معصومه مهدیان بهنمیری، رحیم بردی آنامرادنژاد (1396) بررسی وتحلیل بر پایداری اجتماعی از منظر اجرای طرحهای توسعه شهری (بهنمیر مازندران) مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 14; 89-117
17
رحیم بردی آنامرادنژاد (1395) تحلیلی بر برنامه ریزی فضایی و الگوی توسعه شهرنشینی در ایران پژوهش و برنامه ریزی شهری: 26; 112-93
18
رحیم بردی آنامرادنژاد (1395) فراتحلیل مقاله های علمی- پژوهشی چاپ شده در مجله های جغرافیایی ایران در بازه زمانی 92-1388 برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): سوم; 59-78
19
رحیم بردی آنامرادنژاد، اسداله دیوسالار، صابر میرابی (1395) بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی، موردشناسی: قائم شهر، جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 20; 108-95
20
رحیم بردی آنامرادنژاد، مهناز حسینی سیاه گلی (1394) ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت درپارکهای شهری (پارک دهکده طلایی آمل) فصلنامه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس: 26; 107-124
21
رحیم بردی آنامرادنژاد، سید محمد رستمکلایی مطلق (1394) بکارگیری مدل پتانسیل جمعیتی وماتریس ارتباطات در تعیین مراکز خدمات (مطالعه موردی بابلسر) مطالعات برنامه ریزی شهری: 10; 143-127
22
صدیقه لطفی، رحیم بردی آنامرادنژاد، حیدر واحدی (1394) ارزیابی مؤلفه های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 9; 152-131
23
رحیم بردی آنامرادنژاد (1394) ارزیابی ویژگیهای کمی وکیفی مسکن درایران طی سالهای 90-1345 پژوهش و برنامه ریزی شهری: 20; 50-35
24
رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، عبدالحمید محمدی (1393) ارزیابی نقش سکونتگاه های غیررسمی در گسیختگی فضایی ساختار شهری (مطالعه موردی: شهر گنبدکاووس) برنامه ریزی فضایی (جغرافیا): شماره 15; 65-86
مقاله ارائه‌شده
1
ندا چرام، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400) تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری (مطالعه موردی منطقه 2 تهران) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، ایران¡ تهران
2
رحیم بردی آنامرادنژاد، فاطمه اکبری (1400) چالشهای توسعه شهری ایران با تاکید بر مسائل زیست محیطی (مطالعه موردی: شهر ساری) اولین همایش ملی چالش ها و راه کارهای توسعه پایدار در استان مازندران، ایران¡ بابلسر
3
رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور، علی رحمانی (1399) بررسی و ارزیابی شاخصهای کمی وکیفی مسکن در شهر گرگان هفتمین همایش ملی مطالعات وتحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری وشهرسازی ایران، ایران¡ تهران
4
رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، حسین یوسفوند (1399) تحلیلی بر وضعیت شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر خرم آباد هفتمین همایش ملی مطالعات وتحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری وشهرسازی ایران، ایران¡ تهران
5
رحیم بردی آنامرادنژاد، رضا اسماعیلی، خدیجه صابریان (1398) بررسی وضعیت روانابهای سطحی و چگونگی مدیریت سیلابهای شهری )مطالعه موردی: شهر جویبار( سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی، ایران¡ ساری
6
رحیم بردی آنامرادنژاد، طاهر صفرراد، عیسی آنامرادنژاد، جعفر حبیبی (1398) Using Web Mining in the Analysis of Housing Prices A Case study of Tehran کنفرانس بین المللی وب پژوهی، ایران¡ تهران
7
رحیم بردی آنامرادنژاد، الهه زارع (1397) ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه شهروندان شیراز هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا وبرنامه ریزی،معماری وشهرسازی، ایران¡ تهران
8
رحیم بردی آنامرادنژاد (1397) چالش های زیست محیطی در ایران کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران، ایران¡ تهران
9
رحیم بردی آنامرادنژاد، غلامرضا ملکشاهی، اکرم لطفی (1397) بررسی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی منطقه یک تهران) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری در ایران، ایران¡ تهران
10
رحیم بردی آنامرادنژاد، علی رحمانی، مصطفی آریان کیا (1396) تحلیل و ارزیابی ظرفیت های طبیعی در راستای شناسایی و رفع چالش های زیست محیطی پیش روی استان گلستان یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، ایران¡ تهران
11
رحیم بردی آنامرادنژاد، نازنین تبریزی، فاطمه برزگر (1396) تحلیل بر مبلمان شهری با تاکید بر شاخصهای زیباشناختی وعملکردی(قائمشهر) سومین کنگره بین المللی علوم زمین وتوسعه شهری، ایران¡ تهران
12
رحیم بردی آنامرادنژاد (1396) پراکنش جغرافیایی جمعیت ایران و علل آن پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا وبرنامه ریزی، معماری وشهرسازی در ایران، ایران¡ تهران
13
رحیم بردی آنامرادنژاد، سعید امانپور، مهناز حسینی سیاه گلی (1396) کاربرد مدل های چندمعیاره در رتبه بندی توسعه منطقه ای (مطالعه موردی شهرستان های استان مازندران) دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
14
رحیم بردی آنامرادنژاد (1396) جزیره آشوراده، توانمندیها و چالشهای فراروی آن دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
15
رحیم بردی آنامرادنژاد، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، مهین گرزین مطاعی (1395) بررسی موانع مدیریتی شهرداریها و اثرات آن در توسعه کالبدی شهرها(مورد: قائمشهر) اولین همایش ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار، ایران¡ تهران
16
رحیم بردی آنامرادنژاد، مهدی رمضان زاده لسبویی، صمد حسن پورفرمی (1395) پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1396/01/28 11:40:23 ق.ظ توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
17
رحیم بردی آنامرادنژاد، سیده زهرا سید علی پور، فاطمه کرد (1394) تحلیل بر پارادیمهای محیط گرایی و دیدگاههای اسلام (با تأکید بر محیط زیست شهری) دومین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران¡ همدان
18
رحیم بردی آنامرادنژاد، فرامرز بریمانی، امید آذریو (1393) ارزیابی آثار مهاجرتهای روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا وگردشگری، ایران¡ تهران
19
رحیم بردی آنامرادنژاد، سیده الهام داوری، مریم نجفی، فاطمه برزگر (1393) برنامه ریزی شهر فشرده باتأکید بر عدالت اجتماعی(بابل)، همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
20
رحیم بردی آنامرادنژاد، سیده الهام داوری، مهسا دیلم صالحی (1393) مطالعه تحولات جمعیتی ساری طی سالهای 90-1335 همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
21
رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، فهیمه موسوی (1384) برنامه ریزی راهبردی جهت توسعه گردشگری درشهرستان محمودآباد سومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سیمین عبداله زاده، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400) تاثیر مهاجرت های روستایی بر توسعه شهر (مورد مطالعه: شهر مهاباد)
2
محمد حالی نیا، رحیم بردی آنامرادنژاد، عامر نیک پور (1400) (روند گسترش فیزیکی شهر کلاله و تاثیر آن بر کاربری اراضی پیرامون)
3
4
5
مراد گیلانی، رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی (1400) سنجش اثرات فضای سبز بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی:شهر ایرانشهر)
کتاب
1
رحیم بردی آنامرادنژاد (1397) جغرافیای جمعیت ایران شابک:987-600-02-0572-0
2
رحیم بردی آنامرادنژاد (1393) اصول برنامه ریزی مجتمع های زیستی شابک:‬‭ 978-600-6545-55-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
رحیم بردی آنامرادنژاد (1394) فراتحلیل مقاله های علمی- پژوهشی در مجله های جغرافیایی ایران طی 92-1388 دانشگاه مازندران