09 فروردین 1402
رضا اختياري اميري

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 09121484604
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

معرفی

هیات علمی رسمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد غلامی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1401) ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز روابط خارجی: دوره 14، شماره 53; 213-231
2
رضا اختیاری امیری (1400) دیپلماسی صلح عبری-عربی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطالعات خاورمیانه: دوره 28 شماره 4; 21-40
3
رضا اختیاری امیری، محمدرضا محمدی (1400) تاثیر مناسبات رژیم صهیونیستی با کشورهای حوزه خلیج فارس بر سیاست همسایگی ایران فصلنامه سیاست خارجی: سال سی پنجم، شماره 3; 129-150
4
رضا اختیاری امیری، عباس دهرویه (1400) چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه ای روابط خارجی: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49; 113-146
5
رضا اختیاری امیری، محمد صادق تابعی، عباس دهرویه (1400) تلگرام و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران راهبرد سیاسی: سال پنجم، شماره 1 ،پیاپی 16; 55-81
6
رضا اختیاری امیری، محمد سلمان تبار سوته، حسین ابراهیمی (1399) آیونز و همگرایی امنیتی در منطقه اقیانوس هند: زمینه ها و چالش ها Journal of Political Strategy: 14; 29-56
7
رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، عطیه بلبل امیری (1399) سیاست خاورمیانه ای روسیه و مدیریت تعارض رابطه تهران – ریاض مطالعات روابط بین الملل: 50; 9-42
8
رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399) راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه ( مطالعه موردی انگلستان و فرانسه2011 - 2018) سیاست و روابط بین الملل: 3; 307-336
9
رضا اختیاری امیری، احمد رشیدی، عبدالله سلطانیان (1399) ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران مطالعات سیاسی جهان اسلام: 33; 101-125
10
محمد صادق تابعی، احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری (1399) همگرایی در سایه ی محیط زیست: مسایل زیست محیطی کاسپین و همگرایی منطقه ای مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: دوره 10، شماره 34; 200-226
11
رضا اختیاری امیری، مرتضی علویان، عالمه ولی نتاج (1399) مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام: دو; 24-57
12
رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399) راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه مطالعه موردی انگلستان و فرانسه سیاست و روابط بین الملل: 5; 307-335
13
احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری، جواد شفقت نیا (1398) روابط مسکو- تل آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه سیاست دفاعی: سال 28، شماره 109، زمستان 1398; 1-29
14
احمد رشیدی، رضا اختیاری امیری، سجاد سیف االه زاده (1398) تحلیل مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتابهای درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتابهای جدید جامعه شناسی در رشته علوم انسانی) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: دوره 6، شماره 14; 207-231
15
حسین دوست محمدی، رضا اختیاری امیری (1398) توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟ Journal of Political Strategy: 10; 91-123
16
رضا اختیاری امیری، احمد رشیدی، محمدرضا محمدی (1398) تحلیل بهترین انتخاب سیاست خارجی قطر در قبال ایران و عربستان سعودی در چارچوب نظریه بازی ها پژوهشهای سیاسی جهان اسلام: نهم; 1-33
17
رضا اختیاری امیری، فاطمه علیپور، فرامرز حسن زاده (1398) تأثیر ناسیونالیسم اقتصادی امریکا بر نظم تجاری لیبرال سیاست جهانی: 27; 161-192
18
19
رضا اختیاری امیری، حسین رفیع، عصمت عارفی (1397) مهاجران خاورمیانه ای و امنیت اروپا مطالعات روابط بین الملل: 42; 73-101
20
رضا اختیاری امیری، محبوبه صالحی خنار (1397) ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ - اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷرق(1392-1384) فصلنامه مطالعات سیاسی: 40; 63-102
21
رضا اختیاری امیری، فرامرز حسن زاده (1397) جایگاه اجماع پکن در سیاست خارجی چین فصلنامه تخصصی علوم سیاسی: 42; 1-24
22
رضا اختیاری امیری (1396) تاثیر شکنندگی دولت سوریه در تغییر تعاملات امنیتی خاورمیانه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام: سال هفتم، شماره سوم; 155-188
23
رضا اختیاری امیری، حسین دوست محمدی (1396) نقش قدرت های تاثیرگذار در بحران سوریه و تحلیل ژانوسی از منافع ملی ج.ا.ایران پژوهش های انقلاب اسلامی: 21; 41-69
24
رضا اختیاری امیری، محبوبه صالحی خنار (1396) بررسی علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسا برجام سیاست و روابط بین الملل: اول; 37-55
25
رضا اختیاری امیری (1395) تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه و الزامات امنیتی تاثیرگذار درگسترش ناتو (با تاکید برامنیت ج.ا.ایران) فصلنامه مطالعات سیاسی: دوره 9، شماره 34; 87-116
26
رضا اختیاری امیری (1394) تاثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه اندیشه سیاسی در اسلام: 6; صفحه 125-149
27
رضا اختیاری امیری (1394) نقش هویت های متعارض در عدم شکل گیری اجتماع امنیتی در منطقه خلیج فارس فصلنامه مطالعات فرهنگی - سیاسی خلیج فارس: 3; 1-16
مقاله ارائه‌شده
1
Reza Ekhtiari Amiri (2022) Russia’s Military Diplomacy in West Asia International Conference on Iran – Russia Relations in the Light of New Regional Developments, Iran, Tehran
2
Reza Ekhtiari Amiri (2021) Iran and Decline of American Hegemony The Second of Conference on the Decline of the United States: The Post-American World, Iran, Tehran
3
رضا اختیاری امیری (1400) سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان ( با تاکید بر روابط ایران و طالبان) اولین همایش ملی سیاست خارجی ایران: سویه های داخلی و خارجی، ایران¡ کرمان
4
Reza Ekhtiari Amiri (2021) The US Factor in Iran-China Strategic Cooperation Agreement Second International Conference on Chinese Studies, Iran, Tehran
5
رضا اختیاری امیری، ابوالفضل صفری (1400) سیاست پسابرگزیتی انگلستان در قبال خلیج فارس و امنیت ملی ج.ا. ایران همایش ملی خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن 15 خورشیدی: امنیت و توسعه پایدار، ایران¡ شیراز
6
رضا اختیاری امیری (1399) نقش پاندمی کرونا در احیای تروریسم در ژئوپلیتیک خاورمیانه همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، ایران¡ تهران
7
رضا اختیاری امیری (1399) دیپلماسی صلح عبری عربی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم انداز صلح در خاورمیانه:بحران های نوظهور و سیاست های قدیمی، ایران¡ تهران
8
رضا اختیاری امیری (1395) محدودیت های گفتمان اعتدال گرایی در ایجاد صلح منطقه ای (با تاکید بر روابط ایران و کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس) همایش ملی انقلاب اسلامی و جهان عاری از خشونت، ایران¡ تهران
9
رضا اختیاری امیری (1395) تاثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک جدید خاورمیانه گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی و جهان معاصر، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
رضا اختیاری امیری، محمد صادق تابعی، عباس دهرویه (1400) تلگرام و امنیت ملی ج.ا. ایران دانشگاه مازندران
2
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
رضا اختیاری امیری (1401) ایران و عربستان؛ بن بست دیپلماتیک دو همسایه دانشگاه مشهد
2
رضا اختیاری امیری (1401) منازعه اوکراین و روسیه دانشکده هنر و معماری
3
رضا اختیاری امیری (1400) تلگرام و امنیت ملی ایران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
4
رضا اختیاری امیری (1396) رویکرد دولت ترامپ در قبال منطقه خلیج فارس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی