1403/02/31
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتابهای درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتابهای جدید جامعه شناسی در رشته علوم انسانی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آموزش و پرورش؛ جامعه پذیری سیاسی؛ کتابهای درسی علوم اجتماعی؛ دوره ی متوسطه؛ تحلیل محتوا.
سال 1398
مجله جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران احمد رشیدی ، رضا اختیاری امیری ، سجاد سیف االه زاده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رویکرد کتاب های درسی مدارس نسبت به مقوله جامعه پذیری سیاسی است. به همین منظور کتاب های درسی دوره ی دوم متوسطه علوم انسانی به عنوان جامعه آماری و در میان آنها کتاب های جامعه شناسی 1و2، بر اساس روش نمونه گیری مبتنی برهدف، به عنوان نمونه آماری برگزیده شده است. برای سنجش مولفه ها از روش ویلیام اسکات استفاده شده که بر پایه آن ضریب توافق 3/94 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ازآمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید. در چارچوب این پژوهش، جامعه پذیری سیاسی از منظر آموزش مقوله های جمهوریت، تساهل و مدارا، مشروعیت سیاسی، هویت سیاسی، پداگوژی انتقادی، عدالت اجتماعی، ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی، اقتصاد و حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده از پژوهش نشان می دهد که در کتاب های مورد مطالعه رویکرد غالب ترویج مولفه های سیاسی و ایدئولوژک انقلاب اسلامی است که در فرایند آن مولفه های جمهوریت و حکمرانی خوب مورد کم توجهی قرار گرفته است. مولفه های هویت سیاسی دینی و ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی مهم ترین مقولات مربوط به جامعه پذیری سیاسی در این کتاب ها می باشند که از طریق غیریت سازی یا معرفی و نقد ایدئولویک هویت های سیاسی غربی مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در این کتاب ها ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی بیشتر از ارزش های اجتماعی و اقتصادی آن مورد تأکید است.