1403/02/31
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه ( مطالعه موردی انگلستان و فرانسه2011 - 2018)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
"بحران سوریه"،" راهبرد اروپا"،" انگلستان"،" فرانسه"، "خاورمیانه".
سال 1399
مجله سياست و روابط بين الملل
شناسه DOI
پژوهشگران رضا اختیاری امیری ، مختار صالحی ، عصمت عارفی

چکیده

موقعیت ژئوپلتیک سوریه این کشور را به محل تالقی و برخورد منافع قدرتهای منطقه المللی ای و بین تبدیل کرده است. به همین دلیل با آغاز بحران در سوریه، کنشگران مختلف منطقهای و بینالمللی از جمله کشورهای اروپایی در چارچوب اهداف و منافع خود به ایفای نقش پرداختند. برای کشورهای اتحادیه اروپا گسترش نا امنی در منطقه خاورمیانه نگران کننده است. به همین دلیل آنها از زمان آغاز بحران در سوریه راهبردهای گوناگونی را در رابطه با تحوالت این کشور اتخاذ کردند. هدف پژوش حاضر بررسی راهبرد کالن اروپا، مطالعه موردی کشورهای فرانسه و انگلستان، که دیپلماسی فعالی در قبال سوریه اتخاذ کردند، در قبال بحران سوریه میباشد. بر همین اساس سوال اصلی بر این مبنا قرار دارد که انگلستان و فرانسه تاکنون چه راهبردهایی را در مواجهه با بحران سوریه اتخاذ کردند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که فرانسه و انگلستان همسو با راهبرد کالن اروپا، به تناسب روند تحوالت سوریه و پیامدهای آن، راهبردهای مختلفی را تاکنون اتخاذ کردهاند که میتوان آنها به ترتیب در سه قالب: الف(راهبرد تهدید و فشار با هدف تغییر رژیم؛ ب( راهبرد مداخلهگرایی نظامی با محوریت مقابله با تروریسم و ج( نهایتا راهبرد حفظ وضع موجود و حمایت از فرایند دولت- ملتسازی تقسیم بندی نمود. روش پژوهش تبیینی واژگان کلیدی: بحران سوریه، راهبرد اروپا، انگلستان، فرانسه، خاورمیانهتحلیلی است و از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده شده است