1403/03/04
رضا اختیاری امیری

رضا اختیاری امیری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سیاست پسابرگزیتی انگلستان در قبال خلیج فارس و امنیت ملی ج.ا. ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ج.ا. ایران، امنیت ملی، موازنه قدرت، انگلیس، برگزیت، خلیج فارس
سال 1400
پژوهشگران رضا اختیاری امیری ، ابوالفضل صفری

چکیده

انگلستان به دلیل الزامات گوناگون فروملی و فراملی، در سال 2016 اعلام کردکه قصد دارد تا اتحادیه اروپا را ترک کند. در همین راستا هم در دسامبر سال 2020 به یک توافق جامع با اتحادیه اروپا جهت خروج از این نهاد دست یافت. اعلام خروج از اتحادیه یا به اصطلاح «برگزیت» از همان ابتدا سیاست خارجی انگلستان را درقبال مناطق گوناگون جهان تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مناطقی که از زمان اعلام برگزیت متاثر گردید، منطقه خلیج فارس بود. چرا که انگلستان بلحاظ تاریخی و سنتی مناسبات گسترده ای با شیخ نشین های عرب این منطقه دارد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی سیاست خارجی انگلستان در قبال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس اعلام برگزیت و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران می باشد. بر همین اساس، سوال اصلی بدین گونه مطرح می گردد که برگزیت و سیاست خارجی جدید انگلستان در قبال کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چگونه امنیت ملی ایران را تحت تاثیر قرار داده است؟ فرضیه پژوهش بر این انگاره مبتنی است که سیاست خارجی جدید انگلستان پس از اعلام برگزیت که مبتنی بر افزایش حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی در منطقه خلیج فارس و توسعه روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بوده، توانسته نظم امنیتی و موازنه قدرت را در منطقه به ضرر ایران تغییر داده و نهایتا تهدیداتی را متوجه امنیت ملی این کشور نماید. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است و از چارچوب نظری موازنه قدرت برای تبیین موضوع پژوهش استفاده شده است.