28 شهریور 1398
سيد رسول موسوي حاجي

سید رسول موسوی حاجی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی دوران اسلامی
تلفن: 01135302701
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید رسول موسوی حاجی، اسدالله جودکی، سحر عبدالهی (1397) - پژوهشی در «کاخ جنوبی» و «کاخ میانی» در مجموعه ی معماری تشریفاتی لشکری بازار؛ بر اساس قراین تاریخی، منابع ادبی و یافته های معماری- فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی: جلد 6، شماره 4; 37- 62
2
سید محمّد سید یزدی، سید رسول موسوی حاجی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، فاطمه جان احمدی (1397) نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره 6، شماره دوم - پیاپی 12; 169- 184
3
محمّد ابراهیم زارعی، سید رسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی (1397) تاملی بر ساختار فضایی و گونه شناسی خانه های سنتی بخش دستگردان طبس مطالعات شهر ایرانی اسلامی: دوره 8، شماره 31; 33- 50
4
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، افشین ابراهیمی (1397) معرفی و مطالعه ی سفال «آبی و سفید» با نقش چهارباغ در مجموعه ی ارگ بم پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 8، شماره 16; 223-239
5
خدیجه شریف کاظمی، فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی (1396) مطالعه نقش مایه های هندسی در سفالینه های دوران میانی اسلام هنرهای زیبا هنرهای تجسمی: دوره 22، شماره 4; 87- 100
6
سید مهدی موسوی کوهپر، سرور خراشادی، جواد نیستانی، سید رسول موسوی حاجی (1396) پرسپکتیو در برخی نگارکندهای صخره ای ساسانی: ژرفانمایی یا بازتابی سیاسی؟ جامعه شناسی تاریخی: دوره 9، شماره 2; 65-98
7
فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی، خدیجه شریف کاظمی، رضا مهرآفرین (1396) آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسة آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران جستارهای تاریخی: سال هشتم، شمارة دوم، پاییز و زمستان; 149-170
8
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، افشین ابراهیمی (1396) بررسی و تحلیل تخت نشین شهر گور؛ بنایی نُه گنبد با کارکرد تشریفاتی مطالعات باستان شناسی: دوره 9، شماره 1; 55- 74
9
جواد خدادوست، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، شهین پورعلی یاری (1396) بررسی و مطالعه تحلیلی سفالینه های محوطه مالین؛ شهرستان باخَرز (خراسان رضوی) پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 7، شماره 13; 157- 172
10
Sorour Khorashadi, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar, Javad Neyestani, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2017) Characterology of the Iranian Commander in front of the Emperor in the Rock Relief of Darabgerd International Journal of the Society of Iranian Archaeologists: V. 3 N. 5; 73- 91
11
Javad Alaei Moghadam, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2017) A Research on Newly Discovered Architectural Remains of Fardaghan in Farahan (A Sassanian Fire Temple or an Islamic Castle) the international journal of humanities: Volume 24, Issue 3; 81-102
12
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1396) مطالعۀ کوشک ها و آرامگاه های چند اشکوبه در شبه قارۀ هند، ایران و آسیای میانه مطالعات شبه قاره: 30; 46- 68
13
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1395) بازشناسی و تحلیل الگوی نُه گنبد در معماری ایرانی از خلال متون ادبی پژوهش های ادبیات تطبیقی: دوره 4، شماره 4; 168- 207
14
محمدصادق روستایی، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1395) پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره5، شماره اول- پیاپی9; 159-173
15
معصومه میرزایی، سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، امین مرادی (1395) بازشناسی فرم معماری کاخ هشت بهشت تبریز باغ نظر: دوره 13، شماره 44; 77 - 88
16
Mohammad Ebrahim Zarei, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Nagmeh Beboudi (2016) Factors Affecting the Qajar-Era Fort Settlements in Iran's Sistan Region Due to Hydrographic Changes in the Hirmand River International Journal of the Humanities: Volume 23, Issue 4; 106- 132
17
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1395) تاملی در معنا و کارکرد واژه «آپادانا» در مجموعه های هخامنشی تخت جمشید و شوش صفه: 74; 111- 126
18
امین مرادی، سید رسول موسوی حاجی، بهروز عمرانی (1395) بازشناسی فرم معماریِ :آرامگاه «غازان» در مجموعه ابواب البریِ غازانیه و نقش آن در روند تحولات شهرسازی ِ ایرانی باغ نظر: دوره 13، شماره 42; 33 - 44
19
آروین مقصودلو، سید رسول موسوی حاجی، اشکان شهبازی (1395) بررسی نقوش تزیینی کاخ های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان مطالعات شبه قاره: دوره 8، شماره 28; 107 - 128
20
جواد اعلایی مقدم، سید رسول موسوی حاجی، رضا مهرآفرین (1395) در جستجوی اورگت ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف شده در سیستان) مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 8، شماره 1; 113 - 132
21
Seyyedeh Leila Banijamali, Javad Alaei Moghadam, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Reza Mehrafarin (2016) A Review on Chronology of Palace of Kuh-e Khajeh (Qaleh Kaferun) Relying on the Surface Potsherd the international journal of humanities: Volume 23, Issue 2, Spring 2016; Page 43-60
22
23
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، افشین ابراهیمی (1394) پژوهشی در مکان یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم صفه: دوره 25، شماره 71; 133 - 148
24
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی (1394) پژوهشی در الگوی هشت بهشت در دو حوزه ی ادبیات و معماری کهن نامه ادب پارسی: دوره 6، شماره 4; 93 - 115
25
سید رسول موسوی حاجی، مرتضی عطایی، مریم عسگری وشاره (1394) بررسی محتوایی و شکلی کتیبه های منظوم فارسی در سفالینه های دوران تیموری و صفوی نگره: دوره 10، شماره 36; 18 - 37
26
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، اشکان شهبازی، اسحاق رضازاده (1394) مسجد شیخی ها بنایی ناشناخته در شارستان کهن یزد پژوهش های باستان شناسی ایران: دوره 5، شماره 9; 195 - 206
27
Houshang Rostami, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Yousef Dinarvand (2015) A New Insight into Several Common Symbolic Figures and Badges in Sassanian Rock Reliefs and Stuccoes International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS): Vol. 5, No. 10; 131 - 146
28
اسدالله جودکی، سید رسول موسوی حاجی، زهیر واثق عباسی (1394) پژوهشی در سیمای شهر یزد در سده‏های نخستین دوره اسلامی پژوهش های تاریخی: دوره 7، شماره 3; 39 - 56
29
جواد خدادوست، سید رسول موسوی حاجی، شهین پورعلی یاری، علی اصغر محمودی نصب (1394) تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام پژوهشنامه خراسان بزرگ: دوره 5، شماره 20; 109 - 122
30
Houshang Rostami, Seyyed Rasool Mousavi Haji, Zoheir Vasegh Abbasi (2015) A New Insight into Symbolic Figures and Special Badges in the Sassanian Rock Reliefs International Journal of Archaeology: Volume 3, Issue 6; 48 - 62
31
محمد اقبال چهری، مهرناز بهروزی، سید رسول موسوی حاجی (1394) تحلیلی بر هویت پلاک های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق آباد مطالعات باستانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 7 - شماره 1; 65 - 84
32
abed taghavi, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015) A Review of Commercial Transition in the Persian Gulf during Safavid: Case Study of Bandar Abbas during the Reign of Shah Abbas I (996- 1038A.H./1587-1629A.D.) the international journal of humanities: Volume 22, Issue 2; 115 - 125
33
Zohreh Zehbari, Reza Mehrafarin, Seyyed Rasool Mousavi Haji (2015) Studies on the structural characteristics of Achaemenid pottery from Dahane-e Gholaman Ancient Near Eastern Studies: vol.52; 217-259
34
شقایق هورشید، سید رسول موسوی حاجی (1394) کاوش باستان شناسی در محوطه برزقاواله، حوضه سد سیمره اثر: 68; 93 - 108
35
زهره زهبری، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی (1393) معرفی لیوان های بومی محوطه هخامنشی دهانه غلامان پیام باستان شناس: سال 11، شماره 22; 57 - 77
36
سید رسول موسوی حاجی، عابد تقوی، بابک آریان پور، سامان فرزین (1393) نگرشی بر علل ضعف و سقوط ساسانیان از منظر مورخان سده های نخست هجری جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 3; 171 - 210
37
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) بازشناسی شهر تاریخی عسکرمکرم براساس متون تاریخی و جغرافیایی جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 3; 1 -30
38
سید رسول موسوی حاجی (1393) سقوط زرنگ؛ ظهور شهر سیستان پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران: دوره 3، شماره 5; 122 - 139
39
مرتضی عطایی، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر، سید رسول موسوی حاجی (1393) رُستَقُباد خوزستان و رُستَقُباد عراق بررسی جغرافیای تاریخی جای نام های مشابه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی: 16; 113 - 130
40
سید رسول موسوی حاجی، رویا ظریفیان (1393) تأثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول) جامعه شناسی تاریخی: دوره 6، شماره 1; 193 - 219
41
احمد زارع ابرقویی، سید رسول موسوی حاجی، جمشید روستا (1393) تأثیر نوارهای ساسانی بر هنر اسلامی از آغاز تا پایان دوره سلجوقی مطالعات تطبیقی هنر: 7; 95 - 106
42
سید رسول موسوی حاجی، سکینه خاتون محمودی، مرضیه قاسمی (1393) پوشاک محلی بلوچ ها و پیوستگی آن با هویت ملّی مطالعات ملی: 57; 179 - 200
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
آزاده کارگزار، فتانه محمودی، سید رسول موسوی حاجی (1396) بررسی مضامین و عناصر شیعی بکار رفته در کتب چاپ سنگی دوره قاجار
کتاب
1
سید رسول موسوی حاجی، علی اکبر سرفزاز (1396) نقش برجسته‏ های ساسانی شابک:978-600-02-0403-7
2
سید رسول موسوی حاجی، مازیار نیک بر (1396) هنرهای کاربردی دوره اسلامی شابک:978-600-2-0059-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!